Gereformeerde kijk op Gods leiding

0
248

Wat is Gods wil God voor mij? Dat is vooral een vraag van welvarende gelovigen in allerlei situaties. Wat staat daarover in de Bijbel en/of is er een bepaalde methode voor? Kees van der Knijff gaat op deze vragen in met zijn boek ‘De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?’ Hoe deed hij dat?

Als God Herder is hoe blijkt dat dan voor de gelovige als die (zwaarwegende) keuzes moet maken. Een gelovige wil immers keuzes maken naar Gods wil. Juiste keuzes die Hem behagen.

Boekanalyse
Van Der Knijff is Theoloog. Hij promoveerde in 2019 op het onderwerp Gods Voorzienigheid en de menselijke keuze (Gereformeerde grondslag). Er bestaat allerlei visies over deze onderwerpen die nogal eens zouden uitlopen op teleurstellingen. Welke daarvan passen bij de Bijbel en de Gereformeerde Traditie? De auteur hoopt dat dit boek tot opbouw is van de kerk.

Na een Voorwoord en een Inleiding volgen 10 hoofdstukken, waarin de meeste aandacht gaat naar drie visies op Gods leiding; de Voorzienigheid, de wil van God en de roeping. Vrijwel elk hoofdstuk (behalve H10) wordt afgesloten met een bespreking van de Consequenties van het besproken onderwerp en met Gespreksvragen. Het boek sluit af met een literatuurlijst ingedeeld naar hoofdstuk.

Teken van de tijd
De auteur meent dat de vraag naar Gods leiding is ingegeven door de huidige welvaartstijd in het Westen. Vooral jonge gelovigen zouden met deze vraag worstelen (geloofsonzekerheid). Hij stelt de nuchtere Gereformeerde (Kuyperiaanse) Traditie voor als remedie die juist stellig uitgaat van Gods Almacht ter begunstiging van de gelovigen. Er zou echter geen plan van God zijn voor individuele gelovigen, maar met de kerk. Die gelovigen moet zien ‘in te haken’ op Gods wil en Zijn algemene plan.

Maar dan blijft er dus wel enige basis voor onzekerheid, maar het zou juist ook appelleren aan eigen verantwoordelijkheid en het vrije handelen in afhankelijkheid aan God. Hij zou elke keuze van een gelovige zegenen. Ook als die ongunstig uitpakt. In dit boek wordt ingegaan op verschillende visies in de literatuur.

Evaluatie
Dit interessante boek is gebaseerd op het promotieonderzoek en het proefschrift van de auteur. Hij gaat in op het belangrijke onderwerp van Bijbels verantwoord leven, waarin Gods Voorzienigheid [als zoiets bestaat; MvP], Gods wil [Bijbel geboden], roeping (algemeen en specifiek) en inspiratie worden aangehaald, echter zonder dat de onderlinge verschillen en de eventuele overlap ervan helder wordt aangegeven. Het moet namelijk duidelijk zijn dat deze vier onderwerpen niet hetzelfde zijn. Ook over andere onderwerpen is de auteur helaas minder genuanceerd en onspecifiek.

In dit boek wordt de rationele Gereformeerde insteek uitgezet tegenover de meer mystieke beantwoording, zoals toepassen van stappenplannen (vaak gebruikt in de Evangelische wereld), wordt weggezet als onjuist en onwaar. Dit boek heeft geen zoekregister. Het boek wordt aangeraden.


Knijff, K. van der, De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij? Denken over Gods leiding in tijden van keuzestress. Artios-reeks. 2020, Groen, Heerenveen, 155 pagina’s, € 13,95, ISBN: 9789088972539.