Refo-evangelische Israëlvisie

0
324
Veel christenen zijn weer tot het besef gekomen dat Israël een hoofdrol zal hebben in het komende Messiaanse Koninkrijk. Alleen over wat die rol zal zijn en hoe dat op de Bijbel gebaseerd moet worden lopen de meningen uiteen. Willem J.J. Glashouwer, emeritus dominee en President van Christenen voor Israël Internationaal, geeft in het boekje ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk’ zijn Israëlvisie. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Bekende visie met nieuwe details
Glashouwer brengt veel van wat hij in andere boekjes over Israël heeft geschreven opnieuw bij elkaar rond de thema’s Gods Verbonden met Israël en Israëls plaats in Gods Koninkrijk. Hij komt ook met nieuwe zaken. Hij beschrijft zijn visie in negen hoofdstukken en sluit af met een conclusie. Christenen voor Israël is een christenzionistische organisatie, dus dat zionisme is ook een rode draad in Glashouwers Israëlvisie. Joods zionisme wordt in christelijke termen gezien. Namelijk als (verdere en uiteindelijke) vervulling van (onvervuld veronderstelde) Bijbelse profetieën. Dat uit zich in een zeer positieve kijk op de terugkeer van de Joden naar het hun beloofde Land en op de Staat Israël.

Gods uitverkoren volk
Glashouwer verwerpt dat Israël van Godswege verbannen zou zijn. De volken en de traditionele kerken zouden hen verstrooid hebben. Dat zou een demonische misdaad tegen Israël zijn. God zou Israël nooit verlaten hebben. De kerk heeft volgens Glashouwer een eigen heilsweg naast die van Israël (Twee-wegentheorie). Gods verbond met Noach zou voor de kerk gelden. Israël en de kerk als eenheid zien noemt hij een onheilige mix en lasterlijk. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij er de meeste aandacht aan besteed.

Nieuwe Israëltheologie
Glashouwer vindt dat een nieuwe Israëltheologie nodig is. Hij draagt hiervoor 12 artikelen aan. Daarna geeft hij een vogelvlucht door het boek Genesis. Gods heilsplan zou met Abraham zijn begonnen en met hem begon ook Israël. Dan volgt een wat uitvoerige uiteenzetting over Gods acht onvervulde verbonden met Israël, waarvan zeven onvoorwaardelijk en eeuwig zouden zijn en een, die van Mozes, niet. Die laatste zou verdwijnen en daarom negeert hij het volkomen. Toch staat dat verbond van Mozes centraal in zowel Israël als in de Bijbel!
Als Gods Koninkrijk voor eeuwig op aarde wordt gevestigd is dat Davids herstelde koninkrijk. Kortom, Israël zou op aarde centraal staan, maar de kerk in de hemel.

Evaluatie
Glashouwers stellige (eschatocentrische) visie op Israël is een mix van Calvinistisch (Voorbeschikking/Uitverkiezing), Evangelisch (Dispensationalisme) en Israëlcentrisch (Israëlisme/zionisme) denken. Dat is opmerkelijk voor een oud-PKN dominee, maar dat maakt hem juist populair. Waarschijnlijk ook door zijn theorieën, zoals over Nimrod (Gn 10:9). Daarvoor neemt hij ook fantasieën (die hem uitkomen) van rabbijnen over. Dit gecombineerd met twijfelachtige, inconsequente stellingen wordt zijn visie soms onduidelijk.
Dit boekje herhaalt veel en staat vol lange (Bijbel)citaten. Het is opmerkelijk dat hij de verouderde NBG’51-vertaling gebruikt.
Boeken over dit ingewikkelde onderwerp kunnen niet zonder register/index. Toch ontbreekt het. Ook helpt de nogal summiere inhoudsopgave niet bij terugzoeken.

Glashouwer, W.J.J.
Israël: Verbonden en Koninkrijk
Groen, Heerenveen, 2017
215 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789088971785