Uitleg Psalm 23 in kaartvorm

0
483

Psalm 23 is bekend als ‘De Heer is mijn Herder’. Het gaat over het leven van een vroom gelovige. Maar wie deze Psalm goed leest ziet dat het een realistische beschrijving van dat leven is. De Evangelische Traktaatzending heeft een mooie uitvouwbare ‘kaart’ uitgegeven die deze Psalm uitwerkt. Hoe is dat gedaan?

Op de voorkaft van de ‘kaart’ in A-5 formaat staat een foto van een herder met zijn kudde. Dat haakt in op de eerste woorden van Psalm 23, waaronder deze bekend is. Maar er wordt op gewezen dat dit niet het enige onderwerp is van deze Psalm en dat het twee onderdelen heeft. Veel mensen zijn ook niet meer bekend met de betekenis van die woorden en de beeldspraak ervan. In deze Bijbelwijzer wordt die betekenis uitgelegd.

Opengeklapt staat in de Bijbelwijzer de Psalm geciteerd uit de Herziene Statenvertaling en wordt een korte inleiding gegeven. Daarna wordt op alle zinnen uit de Psalm per zin ingegaan. Daarbij worden vaste punten behandeld, namelijk betekenis, toepassing en verwijzingen naar andere Bijbelplaatsen. Ook worden thema’s uitgewerkt die vanuit de zinnen naar voren komen. Er worden ook geloofsvragen aan de lezer gesteld.

Apart wordt ingegaan op herders beschreven in het Oude en het Nieuwe Testament, wat hun taken zijn en hoe herderschap daarin overdrachtelijk wordt voorgesteld. Vooral herders begrepen de beeldspraak in deze Psalm uit eigen ervaring. De beeldspraak van deze Psalm, zoals de stok en staf, wordt uitgelegd. Ook is er aandacht voor herdersuitrusting en wat die allemaal voor de schapen doet. Mooie foto’s brengen het leven van herders in beeld. De oplettende lezer zal zien dat er nogal wat verschillende soorten schapen zijn afgebeeld. Zelfs op het nut van schapen wordt ingegaan.

Evaluatie
Dit is een nuttig stuk gereedschap voor zelfstudie, om met anderen te bespreken en om onderwijs over deze Psalm te geven. Jammer is dat er nogal wat herhaling in de uitleg staat. Ook is die uitleg christocentrisch (tunnelvisie op de Here Jezus) en christelijk (gebaseerd op het Nieuwe Verbond en de kerkelijke traditie). De schrijver van de Psalm kende dat echter niet en had het dus ook niet op het oog. Hij kende ook het Nieuwe Verbond niet, maar leefde naar het Verbond van Mozes. Ook was de wereld waarin de schrijver leefde heel anders dan die van de eerste eeuw (de tijd waarin de Here Jezus leefde). In de Nieuwtestamentische tijd was Israël al eeuwen niet meer onafhankelijk maar bezet door vreemde overheersers. De Psalmschrijver leefde echter in een tijd dat Israël een onafhankelijk koninkrijk was. De Psalmuitleg spitst zich teveel toe op de herder en diens schapen, terwijl dat alleen genoemd wordt in de eerste paar Psalmzinnen. De Psalm gaat eigenlijk over het leven van de vrome gelovige. Kortom, de benaming ‘De Heer is mijn Herder’ is maar gedeeltelijk juist. Toch is deze ‘kaart’ zeker een aanrader.


Bijbelwijzer Psalm 23. Een geliefde Psalm komt tot leven. 2019, ETZ Media, Alblasserdam, 14 pagina’s, € 3,99, ISBN: 9789087720995.