Reddingsplan voor Rooms-katholicisme

0
215

Christenheid is tanende. Er is grootschalige kerkleegloop, brutaler wordend heidendom en groeiend scepticisme. De Rooms-katholieke (RK) pastoor James Mallon deelt echter in een boekenserie ervaringen met zijn succesvolle methode voor kerkgroei. Dit heeft inmiddels brede steun in de wereldwijde RK-kerk. In het boek ‘Missionaire kerk meer dan parochie alleen’ werkt hij uit hoe de kerk weer zendingsgericht kan worden. Hoe is dat gedaan?

Boekanalyse
James Mallon is pastoor in een Canadees bisdom. Hij ontwikkelde het ‘Divine Renovation pastorate’; een methode voor opbouw van een levende missionaire RK-kerkgemeenschap. Hij maakte daarbij gebruik van bestaande kennis van protestantse, evangelische en seculiere organisaties en personen.

Dit is het meest recente handboek van de RK-kerk voor de opbouw van parochies (lokale RK-geloofsgemeenschappen). De verwachting is dat, door zich te richten op externe groei van die kerk, ook bestaande kerkdelen die daaraan toe zijn worden heropgebouwd. Dit boek is het in de RK kerk lang verwachte vervolg op het eerdere boek ‘Parochie van onderhoud naar bloei’.

Na een voorwoord en inleiding beschrijft Mallon zijn methode in 19 hoofdstukken ingedeeld in vijf delen (Visie, structuur, leiderschap, cultuur en strategie). De nadruk logt op het ontwikkelen van geestelijke leiderschap. Het boek sluit af met een conclusie, eindnoten die vooral broninformatie geven en een dankwoord.

Leiderschap cruciaal
Dit boek gaat over de vraag wat het betekent om een missionaire kerk te zijn? Hoe de RK-kerk in beweging zal komen van onderhoud naar missie. Want het is duidelijk dat als deze omslag niet gemaakt wordt de RK-kerk op korte termijn dreigt onder te gaan.

Een belangrijk thema in dit boek is hoe het bisdom en de lokale parochie de missionaire gerichtheid gestalte moeten geven. Daartoe moet het potentieel in een parochie worden gebruikt, maar het leiderschap volgt een top-down aanpak (vanuit het bisschopsambt).

Evaluatie
Dit is de RK-methode om een keer te brengen in de ongekend snelle neergang van die kerk. Vooral in het westen. Toch stelt Mallon dat de RK-kerk het minst last zou hebben van kerkverlating.

Opvallend is dat deze RK-methode geen ruimte laat voor vernieuwing in hun kerkleer en kerkhiërarchie. Het gaat dus niet zozeer om kerkvernieuwing, want die RK-kerk wordt van Godswege geacht en daar zou het dus niet aan liggen, maar het voortbestaan van Rooms-katholicisme. Mallon heeft wel enige kerkkritiek en een oproep tot bekering.

Feitelijk beschrijft hij echter geen Bijbelse zending. Dat gaat namelijk niet over behoud van een kerk. Mensen kunnen dat ook niet, maar alleen God. Bijbelse zending gaat over redden van mensen en hun helpen van nut te worden voor God. Het centraal stellen van een bepaalde kerk is sowieso niet Bijbels.

Toch worden wezenlijke zaken beschreven die ook een breder nut hebben voor (leiderschap van) de christenheid.

Opvallend is dat er geen jaartal van boekuitgave wordt genoemd. Ook is er geen zoekregister. Een woordenlijst met RK terminologie was ook handig geweest.


Mallon, J., Missionaire kerk meer dan parochie alleen. Als God renoveert. 2022, Adveniat halewijn, Baarn/Antwerpen, 400 pagina’s, € 25,-, ISBN: 9789492093967.