Nederlands gereformeerden en vrijgemaakten in Raad van Kerken

0
250

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) worden geassocieerd lid van de Raad van Kerken in Nederland. De vergadering van de RvK heeft besloten het lidmaatschap op 1 juni te laten ingaan.

De Raad van Kerken bestaat sinds 1968 en telt nu negentien kerkgenootschappen als lid. Vijf daarvan zijn geassocieerd lid. Daaronder zijn ook de ook Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. De zogenaamde associés kunnen meespreken over alle onderwerpen die in de raad aan de orde komen, maar hebben geen stemrecht.

“Het is mooi dat wij getuigen mogen zijn van het feit dat er tussen beide kerkverbanden geen kerkscheidende redenen meer zijn om steeds intensiever gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk toe te treden tot de Raad van Kerken”, is de reactie van ds. René de Reuver, scirca van de PKN en lid van het moderamen van de RvK.

De NGK ontstond na een scheuring in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in 1967. De laatste zijn weer een gevolg van een afscheiding (vrijmaking) in 1944 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Die gingen eind vorige eeuw op in de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

De leden van de Raad van Kerken zijn: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Anglicaanse Kerk in Nederland, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Leger des Heils, Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, Orthodoxe Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Protestantse Kerk in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Remonstrantse Broederschap, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland. De geassocieerde leden zijn (nu nog): 2of3bijeen, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vrijzinnigen Nederland.

Bron: Raad van Kerken.