Betekenis Openbaring voor vandaag

0
254

Het Bijbelboek Openbaring daagt mensen uit. Vooral in crisistijden. Maar voor velen is het een gesloten boek. Ze begrijpen het niet en laten het daarom voor wat het is. Bart van Nes stelt in zijn beschouwing van Openbaring ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ juist dat het een open boek is bedoeld voor elke generatie. Een boek om niet bang maar hoopvol door te zijn. Hoe werkt hij dat uit?

Boekanalyse
Van Nes studeerde aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF). Hij is voorganger en trainer bij het Sermon Movement Center. Hij heeft meerdere boeken geschreven.

Zijn boek over het Bijbelboek Openbaring zou een reis zijn langs de mooiste inzichten ervan en een hulp om het te begrijpen. Hij heeft daarbij aandacht voor de literaire stijl, de context van de eerste eeuw en de relatie met het Oude Testament (OT).

Na een voorwoord volgen twee inleidende hoofdstukken en daarna behandelt hij in volgorde het Bijbelboek in 12 hoofdstukken. Hij geeft de meeste aandacht aan Openbaring 2-3 en 10-11. In twee bijlagen gaat Van Nes in op de verschillende visies over Openbaring en de getallen genoemd in het Bijbelboek.

De Bijbelcitaten komen uit laatste uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21). Enkele schema’s, tabellen en afbeeldingen zijn bij de tekst gevoegd. Voetnoten geven soms diepte-informatie maar meestal broninformatie. Het boek sluit af met een literatuurlijst.

Andere kijk
De bespreking van Openbaring in dit boek is afwijkend, omdat Van Nes nooit interesse had in de Eindtijd, maar in de hedendaagse problematiek en zending. Door de Corona-pandemie ging hij dit boek met behulp van hedendaagse experts bestuderen.

Volgens hem onthult Openbaring de ware aard van de werkelijkheid, de hoopvolle toekomst en de uitdaging om de Here Jezus trouw te blijven (discipelschap). Maar volgens hem zou Openbaring geen Eindtijdsvisie geven, maar over Gods grootheid gaan.

Van Nes benadrukt dat Openbaring meestal wordt opgevat als boek over de toekomstige gebeurtenissen voorafgaande aan het Eindoordeel van God. Hij benadrukt dat Johannes echter steevast over het uitgelezen moment (Grieks kairos) in plaats van over tijdsvolgorde (chronos) schrijft. Het moment waarin de lezer van Openbaring zich bevindt en over hoe God volledige herstel van Zijn majesteit daarin zal brengen. Daarbij worden twee leefwerelden – Babylon (Satans rijk) en Jeruzalem (Gods Koninkrijk) – met parallelle uitingen ervan (paarden, vrouwen, fysieke en spirituele vertegenwoordigers) in onderling conflict getoond.

Evaluatie
Dit is een toegankelijke beschouwing over Openbaring bedoeld als brug tussen academische kennis en dat van een kerklid. Het mijdt details, is wetenschappelijk en traditioneel (Christocentrisch, Universalistisch en Ecclesiacentrisch) georiënteerd en neigt naar relativering (uiteindelijk overwint God en krijgen alle mensen daar deel aan).

Van Nes stelt dat zijn boek gebaseerd is op een Openbaringcommentaar uit de derde eeuw, maar geeft daarover geen gegevens. Handig is zijn schematische overzicht van het Bijbelboek. Helaas heeft dit boek geen zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.


Nes, B. van, Zie, ik maak alle dingen nieuw. Openbaring en de overwinning van het Lam. 2022, KokBoekencentrum, Utrecht, 176 pagina’s, € 19,99, ISBN: 9789043538909.