Gods zorg belicht

0
440

Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’ is waarschijnlijk heel bekend. Voorganger Wilkin van de Kamp heeft er samen zijn vrouw Aukje het boek ‘U bent altijd bij mij’ over geschreven. Hij belicht deze Psalm door uitleg te geven over het leven van een herder met zijn schapen. Zijn vrouw beschrijft hoe deze Psalm haar steun gaf toen ze borstkanker had. Hoe is dat gedaan?

Volgens Wilkin is deze Psalm, die door koning David zou zijn geschreven, een herderslied. Precies in het midden zouden de woorden ‘U bent altijd bij mij’ staan en dat zou ook de centrale boodschap van de Bijbel zijn. Deze Psalm zou mensen in de moeilijkste levensperioden steun geven, want het zou laten zien dat God door alle moeilijkheden heenleidt.

Boekanalyse
De auteurs hopen dat dit boek kan helpen God te vinden, zelfs als de wereld in elkaar lijkt te storten. Na een Inleiding wordt in 12 hoofdstukken uitleg gegeven hoe Oosterse schaapherders voor hun schapen zorgen en over hen waakt. Achtergronden daarover en bijzondere wetenswaardigheden zouden helpen deze Psalm te begrijpen en God lief te hebben. Daarnaast wordt beschreven hoe deze Psalm troost, moed en nieuwe hoop geeft in een ziekteproces. Bijbelcitaten komen meestal uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook uit andere vertalingen. Een afkortingenlijst van Bijbelvertalingen is opgenomen. De eerste druk van dit boek was in 2014. In de lopende tekst zijn quotes in grote, vette letters opgenomen. De tekst van Aukje staat cursief afgedrukt. Een korte biografie van de auteurs is opgenomen en een korte boekenlijst. Achter in het boek staan de eindnoten (hoofdzakelijk Bijbelteksten). De Cd ‘Ik zal er zijn’ van Sela is gratis bijgevoegd (tekst: Hans Maat; zang Kinga Ban en Adrian Roest).

Evaluatie
Dit is een interessant en vlot leesbaar boek over de taak van een herder, (negatieve) karakteristieken van schapen en het ondergaan van kanker. Maar herderschap hoofdzakelijk met de Here Jezus in verband brengen is Christocentrisch. In Bijbelse zin is dat verband immers niet evident. Dit boek geeft amper uitleg over Psalm 23, omdat het daarin noch over schaapherderschap, over schapen noch over ziekte gaat. Beide auteurs beschrijven voorgangerschap en het veronderstelde karakter van gelovigen (pastorale praktijk). Psalm 23 gaat echter over de rechtstreekse verhouding tussen gelovige en God.

Wat Wilkin over schapen stelt is niet allemaal aannemelijk. Zo zouden die niet zonder herder kunnen overleven. Schapen gedijen echter prima in de schepping. De mens heeft ze tam gemaakt voor eigen gewin. Ook wordt niet duidelijk in hoeverre de woorden uit de ondertitel ‘Genezende kracht’ moeten worden begrepen. Dat ‘U bent altijd bij mij’ de centrale Bijbelboodschap zou zijn is onwaar.

Helaas heeft dit boek geen zoekregister. In dit boek staan onvertaalde Engelse citaten. Toch wordt dit boek aangeraden, omdat schaapherderschap als metafoor en lijden in de Bijbel worden genoemd.


Kamp, A. en W., van de, U bent altijd bij mij. De genezende kracht van Psalm 23. Vierde druk. 2018, Stichting Vrij Zijn, Aalten, 235 pagina’s, € 17,95, ISBN: 9789490254339. Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.