Richtlijn geloofsleven met een Joodse kijk

0
360

Gods Koninkrijk zou centraal staan in de Bijbel. Gertruud Bakker stelt dat dit Koninkrijk zou bepalen hoe gelovigen leven, zodat Zijn Koninkrijk concreet wordt in Gods volk. Jodendom zou hiervoor handvaten bieden. Hoe is haar boek daarover opgebouwd?

Boekanalyse
Bakker stelt dat ze met dit boek andere deuren opent om de Bijbel te begrijpen. Het is het resultaat van haar eigen schatgraven in de Bijbel. Dit boek zou de lezer meenemen op haar zoektocht. Ze hoopt dat de lezers erdoor dichter bij God komen.

Na een Inleiding worden in 11 hoofdstukken allerlei zaken over het Evangelische geloofsleven vanuit de Bijbel beschreven. Voetnoten geven (soms uitgebreid) achtergrondinformatie en bronverwijzingen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met persoonlijke vragen die ook in een groep kunnen worden besproken. Soms wordt in een apart kader een samenvatting gegeven.

De meeste aandacht gaat uit naar allerlei allegorische bespiegelingen over de Schepping (Bijbelboek Genesis) en de Tent van Samenkomst (Tabernakel). Het boek wordt afgesloten met een Nawoord en een korte literatuurlijst.

Wat is Gods Koninkrijk?
Dat was haar uitgangsvraag en het scheppingsverhaal van het Bijbelboek Genesis zou dat beschrijven (Gods eerste ideale Koninkrijk). Adam, Noach, Abraham, Mozes, de Here Jezus, maar ook de leden van Gods volk zouden allemaal Koningen en Hogepriesters zijn in Gods koninkrijk.

In Adams koninkrijk zouden de ‘wilde dieren’ ongelovige mensen zijn geweest die hij het evangelie moest brengen. De hof van Eden zou Gods tempel op een berg zijn geweest en tevens het beloofde Land Israël.

Evaluatie
Dit is een breedsprakig boek, net zoals eerdere boeken van deze schrijfster. Ze geeft haar kijk op een ideaal evangelisch geloofsleven. Zaken uit het Jodendom worden opgevoerd ter argumentatie. ‘Hebreeuws’ (taal, cultuur en geschiedenis) is in dit boek nauwelijks gedefinieerd, maar wordt gelijkgesteld aan ‘Joods’. In bepaalde kringen leeft dat zo.

De Bijbelinterpretaties en uitleggingen gaan alle kanten op en zijn fantasievol. Soms heel verbazingwekkende herinterpretaties en afleidingen! Iets wat sommigen erg aanspreekt. Maar er is hierin ook tegenspraak en verwarring. Zo zou gist in brood wijzen op geestelijke volwassenheid, maar ook staan voor hoogmoed.

Als gebruik wordt gemaakt van het Jodendom dan is dit vooral vanuit het liberale of modern-orthodoxe Jodendom, zoals Martin Buber en rabbijn Sacks. Dus het meer progressieve Jodendom. Opmerkelijk is dan Bakkers stelling dat Torahnavolging verplicht is. Ook is Bakker soms wat moralistisch. Heel gebruikelijk in sommige delen van de evangelische beweging. Bovenal is ze christocentrisch. Wat zich uit in gekunsteld inlezen van de Here Jezus in het Oude Testament. Ze beschrijft ook veel persoonlijke ervaringen in het (gemeente)leven en haar standpunt erover.

Hoewel veel juist zou kunnen zijn, maakt Bakker toch ook ernstige vergissingen. Zo stelt ze dat alle Levieten priesters waren, terwijl toch alleen Aärons mannelijke nageslacht Israëlitisch priesters (kohaniem) waren (Ex 29:29). Levieten waren aangesteld als hun dienaren (Nm 3:9).

Helaas heeft dit boek geen zoekregister, maar is aanbevolen voor geïnteresseerden.


Bakker, G., Het Hebreeuwse Koninkrijk van God. 2021, Scholten uitgeverij, Zwolle, 271 pagina’s, € 16,95, ISBN: 9789492959942.