Gemeente

0
260
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat Gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander liefhebt. Johannes 15:16,17

En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. Handelingen 2:46,47

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Colossenzen 3:16,17

En verder: Matthéüs 16:16-19, Handelingen 4:32-37, Handelingen 9:31, Efeziërs 3:20,21, Efeziërs 4:11-16, Efeziërs 5:23,24, Efeziërs 5:29,30, 2 Timótheüs 2:24-26.