IND schendt godsdienstvrijheid van Chinese christen

0
336
Stichting Gave heeft bij de IND en bij de kamercommissie Justitie en Veiligheid protest aangetekend tegen de handelwijze van de IND inzake een asielverzoek van een Chinese christen. De IND geeft een Chinese christen geen asiel omdat zij zich volgens de IND kan aansluiten bij de door de Chinese overheid gecontroleerde protestantse Drie-Zelf Kerk. Dat in zo’n kerk de vrijheid van godsdienst geschonden wordt, zoals de minister van Buitenlandse Zaken erkent, ziet de IND kennelijk niet als een probleem.

Gave tekent protest aan
De Chinese asielzoeker was tot bekering gekomen in een niet-geregistreerde, vervolgde kerk. Voor de Chinese asielzoeker is een belangrijk bezwaar tegen de Drie-Zelf Kerk, dat kinderen niet gedoopt mogen worden en dat het evangelie niet aan kinderen uitgelegd mag worden. Ook is zij van mening dat de overheid niet haar wil aan de kerk mag opleggen. De IND vindt die bezwaren niet belangrijk. Volgens de IND schrijft de Bijbel niet voor dat kinderen gedoopt worden en roept de Bijbel wel op om de overheid te respecteren en te bidden voor de overheid.

In de reactie van de IND aan Gave wordt slechts verwezen naar de officiële beleidskaders die voor asielaanvragen van Chinezen en van christenen van toepassing zijn. Daarmee concludeert Gave dat de handelswijze in deze zaak in de ogen van de IND binnen deze beleidskaders valt. De IND vindt het dus kennelijk correct:

dat de IND een eigen standpunt in theologische kwesties inneemt en aan de hand daarvan de geloofsovertuiging

van de vreemdeling beoordeelt;

dat de IND van een Chinese christen verwacht dat hij of zij zich in China aansluit bij een geregistreerde en door

de Chinese overheid gecontroleerde kerk.

Gave is hierover verbaasd en verontrust. Er geldt in Nederland scheiding van kerk en staat, wat inhoudt dat de overheid geen eigen standpunt inneemt in geloofskwesties en zich dus onthoudt van een eigen oordeel hoe de Bijbel gelezen en toegepast moet worden. De geloofsovertuiging van de asielzoeker mag niet door de IND in twijfel worden getrokken omdat de IND meent de Bijbel beter te kunnen lezen dan de asielzoeker en de kerk waar zij lid van is.

Gave is ook zeer verbaasd dat de IND meent dat er bij de door de Chinese overheid gecontroleerde kerken slechts sprake is van ‘wat procedurele beperkingen’. Onze Minister van Buitenlandse zaken heeft hier een heel ander beeld bij: bij deze kerken kan niet gesproken worden van vrijheid van religie en levensovertuiging, zoals verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Ook heeft hij laten weten dat deze kerken wettelijk verplicht zijn om kernwaarden van het socialisme te implementeren en sturing, toezicht en controles van relevante organen van lokale overheden te accepteren. Uit andere bronnen blijkt dat de door de overheid gecontroleerde kerken gedwongen zijn te ‘verchinezen’ en loyaliteit aan de Communistische Partij te tonen door tijdens de kerkdiensten communistische liederen te zingen, kruizen te verwijderen en de nationale vlag te tonen. Ook moeten religies zich aanpassen aan de socialistische samenleving, wat ervoor moet zorgen dat religieuze instanties de partij en het politieke systeem moeten ondersteunen.

Gave is over de handelwijze van de IND zeer verontrust. De Chinese overheid wil alle christenen dwingen zich aan te sluiten bij een van de door de overheid gecontroleerde kerken. Kennelijk wordt dit beleid gesteund door onze IND. Gave concludeert dat de IND hiermee inbreuk maakt op de vrijheid van godsdienst van Chinese christenen die in Nederland asiel aanvragen.

Over Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met vluchtelingen en hen Gods liefde te laten zien.

Kijk voor meer informatie op www.gave.nl.