Ouderschap

0
283
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Deuteronomium 6:5-7a

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Exodus 20:12a

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet,maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Efeziërs 6:4

En verder: Genesis 18:19, Psalm 115:14, Psalm 127:3-5, Psalm 128:1-4, Spreuken 22:6, Spreuken 29:15,17, Maleachi 4:6, Lucas 15:20-24, 2 Corinthiërs 12:14.