Verlossing

0
286
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verlore ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10:9,10

Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Romeinen 10:13

En verder: Psalm 27:1, Psalm 62:2,3, Psalm 85:10, Jesaja 25:9, Jona 2:9, Handelingen 4:12, 1 Thessalonicenzen 5:8, 2 Petrus 2:2.