De ware wijnstok – deel 7 van 7

0
293
Gehoorzaamheid is een gevolg van liefde!

Lezen: 1 Petrus 1:13-25

Vers voor vandaag: “Voegt u, als gehoorzame kinderen.” (1 Petrus 1:14a)

1. God wil dat wij vrucht dragen
2. Wij kunnen alleen maar vrucht dragen als wij ‘in Hem’ zijn

3. Gehoorzaamheid is de enige manier om ‘in Hem’ te zijn en te blijven
Als wij in Hem willen blijven dan is er één voorwaarde. Die voorwaarde wordt genoemd in Johannes 15 de verzen 10 en 14: “Zijn geboden bewaren; doen wat Hij zegt; gehoorzaam zijn; onze wil ondergeschikt maken aan Zijn wil; Hem de eerste plaats geven in ons leven.”

Jezus Zelf is het Perfecte Voorbeeld van die gehoorzaamheid.
Johannes 15:10: “Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde.”
Johannes 4:34: “Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.”
Johannes 5:30b: “Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.”
Johannes 6:38: “Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.”
Filippenzen 2:8: “In zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”
Hebreeën 5:8: “Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”

4. Gehoorzaamheid is een gevolg van liefde
Wij kunnen gehoorzamen uit angst, of omdat we denken dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Maar, dat is geen gehoorzaamheid die standhoudt. Echte gehoorzaamheid is gebaseerd op liefde. Er bestaat een directe relatie tussen liefhebben en gehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid is een vanzelfsprekend gevolg van liefde. “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” (Johannes 14:15)

5. Liefde komt voort uit kennen
In Johannes 15:15 staat dat Jezus ons niet meer beschouwt als slaven, dat wil zeggen als mensen die een heer uit angst gehoorzamen, maar als vrienden. Vrienden gehoorzamen niet uit angst. Vrienden gehoorzamen elkaar uit genegenheid en liefde.
Liefde is gebaseerd op het kennen van elkaar en het vertrouwen in elkaar.

Als je Jezus kent, zul je Hem liefhebben.
Als je Hem liefhebt, is het gemakkelijk Hem te gehoorzamen.
Als je Hem gehoorzaamt, blijf je in Hem.
Als je in Hem blijft, zal Hij vruchten in en door jou heen bewerken.

Toepassing: In Johannes 15:1-17 vinden wij een eenvoudige ‘formule’ voor een dynamisch christenleven. Die ‘formule’ luidt als volgt: kennen = liefhebben = gehoorzamen = in Hem blijven = vrucht dragen. Toets vandaag uw eigen leven eens aan deze ‘formule’.

Gebed: Heer, ik wil U kennen, liefhebben, gehoorzamen, in U blijven en vrucht dragen. Amen.

© Maximum Life