Maria

0
381
Maria was een werktuig dat geschikt was om door God gebruikt te worden. Haar leven is een uitstekende getuigenis aan alle kinderen van God.

Lukas hoofdstukken 1 – 2

Het leven van Maria is vol geloof, liefde en deugdzaamheid, waardoor het extreem moeilijk is om over haar te schrijven. Zelfs een bescheiden lijst van haar deugdzaamheden zou boekdelen nemen. Beschouw dit korte artikel alsjeblieft als een symbolische inleiding.

Vrouw van geloof
Lukas hoofdstuk 1 en 2 leidt ons in, in het leven van Maria. Als jong meisje is ze reeds vol geloof. Merk de woorden van de engel aan Zacharia de priester op en zijn antwoord (Lukas 1:13-18). Hier zien we een priester die er problemen mee heeft om een woord dat door een engel aan hem gegeven werd te geloven.

Maria laat niet zo’n vorm van ongeloof zien, toen ze door de engel toegesproken werd. Haar antwoord is er een die velen van ons christenen tegenwoordig nog willen herhalen.

Lukas 1:38 “En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”. En de engel ging van haar heen (NBG).

Op de een of andere manier had Maria, een gewoon dorpsmeisje, meer geloof in God dan een rechtvaardige priester.

Het leven van Maria is een getuigenis van het feit dat gewone vrouwen buitengewone dingen voor God kunnen doen. God is geen aannemer van onze posities in het leven. Hij kijkt naar het hart. Een hart vol geloof is een bruikbaar werktuig in de handen van onze God.

Deugdzame vrouw
Maria was een maagd. Ze was niet bekend met een man en hield zich rein. Geen wonder dat de genade van God op haar leven was (Lukas 1:28). Een leven geleid in het handhaven van Gods geboden brengt Zijn genade. Wil jij de genade van God op je leven? Verander dan je levensstijl. Breng het in overeenstemming met Gods wil. Gods genade brengt Gods zegeningen. Het rechtvaardig leven is essentieel voor een vruchtbaar christelijk leven. Elke keer dat we met onze levensstijl tot een compromis komen, ontzeggen we onszelf de genade van God. Wat een tragedie. Geen wonder dat satan zoveel tijd besteedt met ons te verleiden om een compromis te sluiten met onze christelijke levensstandaard.

Hij weet dat we zonder de genade van God niet de wil van God kunnen volbrengen. Satan is geen dwaas. En dat zou jij ook niet moeten zijn.

Vervuld met de Heilige Geest
Lukas 1:35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. (NBG).

Ondanks alle deugden van Maria had ze nog de Heilige Geest nodig om de wil van God te vervullen.

Niets kan de kracht van de Heilige Geest vervangen. God vult vaten die voor Hem apart gezet zijn.

Niemand kan zeggen: Jezus Christus is Here, dan door de kracht van de Heilige Geest (1 Korintiërs 12:3). Op onze eigen verantwoording negeren we tegenwoordig de aanwezigheid van de Heilige Geest in de gemeente. Hij is de bron van alle goddelijke prestaties.

Bovennatuurlijke dingen kunnen alleen door God gedaan worden als Zijn (Heilige Geest) met ons is.

De engel vertelde Maria dat de Heilige Geest over haar zou komen en dat de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen.

Neem de tijd om vandaag te bidden voor een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Laten we ons niet aanmatigen dat we alle kracht van de Heilige Geest hebben, die God voor ons beschikbaar wil stellen.

Al wat Maria nodig had voor de vervulling met de Heilige Geest was de genade van God. Als jij een kind van God bent, kun jij vandaag ook Zijn kracht ontvangen.

Maria baarde de Here Jezus Christus. Wat een genade. Haar leven is vol rijkdom. Bestudeer haar leven en ontdek enkele van de eigenschappen die God zoekt in mensen die Hij gebruikt.

Maria zoekt Gods wil
Lukas 1:39 Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. (NBG)

Nadat de engel zijn boodschap aan Maria gebracht had vertrekt ze onmiddellijk voor de bevestiging. Ze reist naar het huis van Elisabeth. Ze weet heel goed dat een zwangere Elisabeth een bevestiging is dat zij niet zomaar dingen gezien heeft, maar dat ze echt een engel gezien heeft.

Op het moment dat Maria tot Elisabeth spreekt is er een bevestiging van de dingen van God. Zelfs de baby in de schoot van Elisabeth springt van vreugde.

Sta God toe om de dingen die Hij jou in het geheim vertelt door andere mensen te bevestigen. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de waarheid vaststaan. Alle bevestigingen die Maria ontving zouden een aanzienlijke hulp geweest zijn om haar te steunen in de moeilijke tijden die nog zouden komen.

Maria bleef lang genoeg bij Elisabeth hangen om het bewijs te zien. Elisabeth was zes maanden zwanger voordat Maria op haar stoep verscheen (Lukas 1:36). Maria bleef drie maanden bij Elisabeth (Lukas 1:56). Ze was daar toen de baby geboren werd (Lukas 1:57).

De houding van Maria is er een die we allemaal zouden moeten volgen. Veel christenen ontvangen tegenwoordig profetieën van God en blijven dan werkeloos stil zitten wachten totdat ze vervuld worden. Maria niet. Ze bleef actief. Ze zocht de dingen van God. Ze bleef op de juiste plaats.

Als God jou een belofte geeft is het nodig om het door te bidden. Speel een actieve rol. Houdt nooit op met God voor zijn beloften te geloven. Dit laat de houding van Maria zien.