Liberale Messiaanse insteek

0
313
Veel gelovigen verbazen zich door het groeiende aantal Joden dat de Here Jezus aanneemt. Dit geeft ook hernieuwde interesse in de Torah (de Oudtestamentische ‘geboden’). Maar over de Torah bestaat ook veel verwarring. In het boekje ‘Het ultieme doel van de Thora’ geven drie Joden, die in de Here Jezus geloven en in Israël wonen, hun kijk op de zaak. Hoe hebben ze dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Boekanalyse
De auteurs zijn allen werkzaam bij het Israel Bible College. Daar hebben ze minstens 10 jaar academisch onderzoek gedaan naar de Joodse identiteit van gelovigen in de Here Jezus en de betekenis van de Joodse Wet en Traditie. Ze hebben het resultaat van hun studie op eenvoudige wijze kort samenbracht in dit boekje. Het wordt uitgegeven door de Stichting ‘Israël en de Bijbel’ en de Vrije Baptisten gemeente van Drachten.
Na een inleiding volgen 4 hoofdstukken en een conclusie die ingaan op het onderwerp. De meeste aandacht gaat naar de betekenis van de ‘Wet’ van Mozes en de Mondelinge Leer (rabbinale overlevering). Uitgebreide voetnoten geven diepte-informatie. Het boekje sluit af met een dankwoord. De auteurs hebben veelal gebruik gemaakt van de HSV, maar hebben daar wel kritiek op.

Niet wat het schijnt
De auteurs hanteren merkwaardige definities. Ze geven de vijf boeken van Mozes, meestal Pentateuch genoemd, de vergriekste naam ‘Thora’. De ‘geboden’ van het Sinaïtische verbond geven ze de omstreden naam ‘Wet’.
In de Inleiding stellen ze terecht dat de Here Jezus de striktheid van de Bijbel, niet versoepelt maar verscherpt. Deze ‘Rabbi’ leerde Zijn leerlingen ook om de leer van de Farizeeën, de latere rabbijnen, na te volgen (Mt 23:2-3). Dit lijkt helemaal in lijn met wat de meeste Messiaanse gelovigen vinden. Maar dit boekje geeft toch een andere bijdrage aan de discussie. De ware ‘Thora’-navolging zou slechts het geloof in de Messias zijn. Dat bevestigt de klassiek christelijke boodschap. Gelovigen zouden niet naar de ‘Wet’ geleidt moeten worden, want die zou vervangen zijn, maar naar de Messias, het ultieme doel van de ‘Thora’. Alsof de ‘Thora’ zonder de ‘Wet’ zou kunnen. Dit is wellicht het zwakste punt in hun betoog. De ‘Wet’ is namelijk evenveel Woord van God als de ‘Thora’.
Messiaanse gelovigen zouden door Gods Geest zelf kunnen bepalen hoe ver ze gaan in het navolgen van ‘Wet’ en Traditie om zendingsredenen, maar toch tot Jodendom behoren. De auteurs stellen ook expliciet dat ‘Wet’ en Traditie strijdig zijn met de Messias.

Evaluatie
Dit is een interessant boekje, maar helaas met slechts een christocentrische conclusie. Jodendom wordt grotendeels gedeeltelijke of onjuist uitgelegd. Zo zou de ‘Wet’ van Mozes van aanvang aan de instandhouding van het Sinaï-Verbond niet hebben kunnen garanderen. De Bijbel wijst op een ernstiger probleem (Rm 8:7). Ook zou Joodse identiteit uitsluitend bepaald zijn door afstamming. Niet door godsdienst. Dat is Liberaal Jodendom. Een zoekregister ontbreekt.

Bar, E., S.D. Postell en E. Soref, Het ultieme doel van de Thora. 2016, Stichting Israël en de Bijbel, Harmelen, c.55 pagina’s, € 5,-, ISBN: 9789089080004.