‘Geheimenis van Evangelie onder druk’

0
312
Duizenden kwamen tot geloof in de tijd van de discipelen, maar het door Paulus gepredikte geheimenis van het Evangelie werd door weinigen aanvaard. In deze tijd lijkt dat nog zo. Dat is ongeveer de boodschap van Peter Slagter in het blad Amen (18-7-2015). “De verkondiging ervan legde een grote druk op de schouders van deze toegewijde dienstknecht van God, niet alleen vanwege de mensen, maar ook vanwege de overheden en machten”, schrijft hij.

In zijn brief aan de Kolossenzen vroeg Paulus om gebed voor geopende deuren ‘om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben’. Het Evangelie van het Koninkrijk spreekt, zegt Slagter, van de Koning, Die Zijn Koninkrijk zou oprichten, waaraan de gelovigen deel zouden hebben. In het Oude Testament is dat dikwijls aangekondigd, voegt hij er aan toe. Hetzelfde geldt voor de prediking van de genade, waarin dood en opstanding van de Here Jezus Christus centraal staan, en voor de heerlijkheid van Christus, c.q. Diens verhoging.

Maar aan het einde van de Handelingen periode maakte Paulus een geheim bekend, dat hij door openbaring had ontvangen (Efeze 3:8). Dat had te maken met het grote einddoel van God, die voor de Gemeente (verborgen) al werkelijkheid werd. Die boodschap riep geen positieve reacties op, meldt Slagter. Gelovigen vinden het een onbegrijpelijke boodschap, die van Paulus maar op diens woord moest worden geloofd. En dan waren er de machten en overheden die niet konden dulden dat de Zijnen met Hem in een hemelse positie zijn geplaatst.

Paulus maakte aan het einde van zijn leven mee dat velen hem verlieten en er maar een overblijfsel der gelovigen bij hem bleef. Ondanks alle genade had men geen geloof voor het geheimenis, redeneert Slagter. Dat geheimenis is dat de Gemeente met Christus is verborgen in een hemelse positie. Die verhoging, ver boven satan, impliceert zijn vernedering. Maar de prediking van die verborgenheid bracht voor Paulus veel lijden teweeg en hij werd steeds eenzamer. “Het is vandaag niet anders”, verzucht Slagter. “Tenminste als de boodschap duidelijk en onverkort wordt gebracht.”

Hij herinnert er aan dat Paulus aan Timotheüs een tijd voorspelde waarin men de gezonde leer niet meer zou verdragen, maar zoekt wat het gehoor streelt en daarbij de leraars, die hun volgelingen van de waarheid afkeren. “Men haalt voor zichzelf leraars bijeen naar hun eigen begeerte”, spreekt Slagter 2 Timotheüs 4:3-5 na. Hij ziet dat tegenwoordig gebeuren. “Dit is geen reden tot klagen, want de rijkdom van ons persoonlijk heil in de Heere gaat alles te boven“. Al staat de prediking van het geheimenis dan zwaar onder druk.

Foto onder: Peter Slagter