Hoe de Bijbel COVID-19 zou aanpakken

0
2195
Foto: Pixabay.com
God gaf richtlijnen in de Tora om ziekten te voorkomen. De priester kon mensen tijdelijk onrein verklaren. Er volgde isolatie totdat de symptomen voorbij waren. Door alle COVID-19 maatregelen moet de moderne mens zijn medemens als onrein beschouwen. Het is een schadelijk mensbeeld.
DOOR DRS. ESTHER NOORDERMEER
God is best duidelijk over het waarom van Zijn Wet. Zij is bedoeld ten leven. We lezen herhaaldelijk ‘opdat u leeft’ en ‘opdat het u welgaat’. 1) De mens staat niet als wees in het leven, maar wordt begeleid door de Schepper.
Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor leven. (Ez.20:11)
The Creator knows
In Deuteronomium 24 vers 8-9 staat:
Wees op uw hoede voor de ziekte van de melaatsheid door bijzonder nauwkeurig te handelen overeenkomstig wat de Levitische priesters u leren. U moet nauwlettend handelen zoals Ik hun geboden heb. (HSV)
God zegt: ‘Doe precies wat Ik zeg, dan zal melaatsheid beheersbaar zijn’. De priesters dienden als eerstelijnsartsen. Zij speelden een belangrijke rol in preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten. Maar niet omdat zij zelf zo wijs waren, God had het ze geleerd. De priesters pasten eenvoudigweg Gods wijsheid toe.
Melaatsheid
Juist in deze COVID tijd zijn de regels omtrent diagnostiek en behandeling van melaatsheid, een bekende besmettelijke ziekte in de Bijbel, interessant. Zowel mensen, kleding als bakstenen konden deze uitslag hebben. 2) Als iets of iemand een verdachte uitslag had, dan volgde een diagnostisch onderzoek door de priester. 3) Was er duidelijk sprake van melaatsheid, dan kreeg de persoon, het kledingstuk of het huis direct het label ‘onrein’. Was de uitslag niet overtuigend dan volgde zeven dagen quarantaine. Een mens werd afgezonderd, een verdacht kledingstuk achtergehouden, een verdacht huis ontruimd en afgesloten. 4) De quarantaine kon worden verlengd met nogmaals zeven dagen. Na uiterlijk 14 dagen volgde de definitieve diagnose. Of het was onschuldige uitslag of het was melaatsheid. Quarantaine is in de Bijbel de tijd die nodig is om te zien of vage symptomen al dan niet ziekelijk worden. Preventieve quarantaine zoals toegepast tijdens deze COVID-19 crisis, waar het mensen zonder symptomen betreft, kent de Bijbel niet.
De onreine status
De uitspraak van de priester leidde tot een rein- of onreinverklaring. De onreinverklaring betekende ‘pas op, deze persoon, dit voorwerp of huis is besmettelijk’. Dan volgden er maatregelen: kleding werd verbrand, bakstenen verwijderd en vervangen en mensen werden buiten de gemeenschap geplaatst.
Onrein is een algemene duiding van een besmettelijke status. Melaatsheid kon de oorzaak zijn, maar ook iets anders. De onreinverklaring was dezelfde. Het verschil in ziekten kwam tot uiting in de duur van de onreine status. Die duurde zolang als er symptomen waren. Soms was dat maar één dag. Iedereen die onrein was, werd buiten de gemeenschap geplaatst.
Gebied de Israëlieten dat zij elke melaatse, en ieder die een vloeiing heeft, en ieder die onrein is vanwege een dode, uit het kamp wegsturen. (Num.5:2)
Let op, alleen onreine mensen -mensen die op basis van symptomen waren gediagnosticeerd- werden geïsoleerd.
Isolatie lijdt tot rouw
Melaatsen hadden veelal levenslang de onreine status. Het betekende blijvend buiten de gemeenschap wonen. Dat had diepe impact op de hen. Melaatsen leefden in de rouw:
De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, onrein! Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. (Lev.13:45-46)
Ingescheurde kleding, slordig haar en het gezicht deels bedekken. Het zijn normale uitingen van rouw in de Bijbel. Langdurig buiten de gemeenschap leven, is een leven in rouw.
Zo ervaren mensen tijdens de COVID-19 langdurige isolatie, de afwezigheid van bezoek en het niet kunnen aanraken van geliefden als rouw. Er is echter een groot verschil met de Bijbel: er zijn geen symptomen! Mensen buiten de gemeenschap plaatsen zonder duidelijke symptomen, is in de Bijbel onrechtmatig. Het is in feite ook wreed. Je gunt niemand een dergelijk leven.
Verantwoordelijkheid preventie
De melaatse moest anderen waarschuwen door ‘onrein, onrein’ te roepen. De verantwoordelijkheid om anderen niet te besmetten lag bij de melaatse. Dat is logisch. De zieke weet wat er aan de hand is, argeloze voorbijgangers niet. Als anderen ondanks de waarschuwing toch naderbij kwamen, namen zij een bewust risico onder eigen verantwoording.
In het COVID-19 beleid ligt de verantwoording om anderen niet te besmetten bij iedereen, ook bij hen die gezond zijn en geen symptomen hebben. Een vreemde beleidskeus, die niet is gebaseerd op de wijsheid van de Bijbel.
Reine status
Mensen die volledig hersteld waren van een besmettelijke ziekte konden weer deelnemen aan de gemeenschap. Genezing van melaatsheid was mogelijk als de huidvraat helemaal was uitgewoekerd. Soms gebeurde dat. Ook dan trad de priester op om iemand weer rein te verklaren. Als Jezus een groep melaatse mannen geneest, zegt hij ‘Ga heen en toon uzelf aan de priesters’. 5) Dit zei Jezus niet omdat hij twijfelde aan de genezing, maar zonder een officiële reinverklaring van een priester konden de mannen niet re-integreren. Met de reinverklaring was de afzonderingsperiodeperiode voorbij.
De AANNAME
Hoe komt het toch dat bij de preventie van COVID-19 geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde en zieke mensen? Het komt voort uit de aanname dat gezonde mensen zonder symptomen toch anderen ziek kunnen maken. Deze aanname rechtvaardigt alle door de overheid genomen maatregelen. De aanname dat je anderen kunt besmetten voordat je symptomen hebt, speelt in de Bijbel niet. Vanaf dat er symptomen zijn, bezoekt iemand een priester. En pas als deze hem of haar onrein verklaart, is die persoon besmettelijk. Eerder niet. En dan wordt alleen de zieke geïsoleerd. Hoe logisch is dat! Het over één kam scheren van gezonde en zieke mensen is uitermate vreemd.
Mensbeeld
De aanname verbuigt … nee, verziekt ons mensbeeld. Het zegt dat wij allen potentiële dragers van COVID-19 zijn. In plaats van mijn medemensen te zien als soortgenoten om mee om te gaan, moet ik deze nu zien als besmettingsbronnen die gemeden moeten worden. Mijn buurvrouw is nu een wandelende dierentuin met mogelijk enge beestjes. Zo moet ik ook mijzelf beschouwen. Ik ben gevaarlijk voor anderen, voor mijn oude moeder, mijn astmatische zus, mijn vriendin met suiker, mijn zwager met overgewicht. In bijbelse zin zijn we allemaal onrein verklaard!
Mondiale en nationale priesters -wie dat ook zijn- hebben zich het recht toegeëigend de gehele bevolking als onrein te labelen. Wie gaf hen dat recht? Evenzo zal het beloofde vaccin de ontvangers rein verklaren. Het vaccinatiebewijs geeft toegang tot … vul maar in: internationale vluchten, grote bijeenkomsten? Het inentingsbewijs fungeert als reinverklaring. Wie rein is, mag deelnemen aan de samenleving. Wie onrein is niet. In de Bijbel had je alleen een reinverklaring nodig ná de onreine status. Alle mensen zonder besmettelijke symptomen zijn sowieso rein.
Drager
Dat iemand drager kan zijn van een ziekte zonder ooit symptomen te ontwikkelen is heel gebruikelijk bij erfelijke afwijkingen. Vrijwel alle recessief overerfbare afwijkingen worden door dragers doorgegeven. Ook bij zoönosen is er sprake van een dierlijke drager. Het varken kan mensen besmetten en ziek maken zonder zelf symptomen te hebben. Maar, je kunt de genetische en dierlijke drager niet projecteren op intermenselijke infectieziekten. Als je dat doet, kom je terecht in de wereld waarin wij ons nu bevinden. Een samenleving waarin mensen bang zijn voor elkaar, waarin we elkaar beschuldigen en controleren op naleving van het RIVM protocol. Families, collega’s, vrienden worden uiteen gedreven. Alle sociale structuren waarin normaliter vriendschappen worden beleefd, waaronder de kerken, liggen op hun gat. Een compleet ontwrichte samenleving. Tora richtlijnen zijn veel beter dan RIVM richtlijnen.
Mens zijn
Het is helemaal niet aangetoond dat mensen zonder symptomen anderen dusdanig kunnen aansteken dat ernstige ziekte volgt. Er is een alternatief en waarschijnlijker besmettingsmodel. Iemand met duidelijke symptomen is in bijbelse zin onrein en kan anderen besmetten. Dan is het motto thuis uitzieken en je niet onder de mensen begeven. Iemand met milde symptomen kan anderen slechts licht besmetten. En iemand die helemaal geen symptomen heeft, kan de ziekte amper overbrengen. Een normale weerstand weet dit soort ‘aanvallen’ op te vangen. Het is volkomen verantwoord dat symptoomloze -in feite gezonde- mensen zonder enige beperking met elkaar omgaan. En omgang met iemand die weinig tot geen symptomen heeft, is een verantwoord risico dat we mogen nemen. Een eventuele nieuwe besmetting zal veelal mild of subklinisch verlopen. Enig risico voor het oplopen van infectieziekten is de normale prijs die de mensheid wil en moet betalen om mens te zijn en te blijven.
Reacties op dit nieuw mensbeeld
Mensen die de door de overheid gestelde regels steunen, beseffen waarschijnlijk niet dat hun mensbeeld daardoor is gewijzigd. Velen zullen op termijn dit nieuwe mensbeeld niet kunnen dragen en zullen, net als melaatsen, in rouw leven. Het zal zich tegen hen keren. Eenzaamheid, depressiviteit en psychische stoornissen als smetvrees en angststoornissen zullen toenemen met alle gevolgen van dien. Het aantal Coronadoden zal gevolgd worden door meer doden als gevolg van dit verwrongen mensbeeld. Een trieste prognose.
Een steeds groter wordende groep accepteert het pakket aan COVID-maatregelen niet meer. Hun onderbuikgevoel zegt hen dat iets niet klopt. In feite staat het nieuwe mensbeeld hen tegen, maar wellicht zijn ook zij zich daar niet van bewust. Deze mensen zullen gefrustreerd raken en dat zal tot rellen leiden, wat de samenleving verder ontwricht. Beide groepen lijden op hun eigen manier onder de maatregelen. Bij de eerste groep keert het zich naar binnen, bij de tweede groep naar buiten.
Dit nieuwe mensbeeld strookt niet met de Bijbel. Elkaar en jezelf beschouwen als besmettelijke wezens, onrein, terwijl er geen symptomen zijn. Is hier nog wel sprake van een mensbeeld of gaat dit het menselijke voorbij? Voor mij is het duidelijk. Ik kan als kind van God dit nieuwe mensbeeld niet omarmen. Overheid, wordt nuchter, wijzig uw beleid!
© Sola Scriptura – Augustus 2020 – www.enoordermeer.nl / Foto: Pixabay.com
De auteur is bioloog, auteur/uitgever.
Het artikel ‘Het COVID-19 regime verandert ons mensbeeld’ belicht dezelfde actualiteit als in dit artikel, maar is algemeen geschreven.
Tekstverwijzingen:
1) Deutr.4:1;5:33;30:6,16;30:19
2) Lev.13:47 ev, Lev.14:33 ev
3) De methode staat uitgebreid beschreven in Leviticus 13 en 14
4) Lev.14:36-38
5) Luk.17:14