Geestelijke groei

0
401
Te dien dage zullen de doven Schriftwoorden horen, en van donkerheid en duisternis verlost, zullen de ogen der blinden zien. Jesaja 29:18

Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren Heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Habakuk 2:14

Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis,opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Filippenzen 3:7-11

En verder: Psalm 119:11, Spreuken 1:7, Spreuken 10:14, Jesaja 11:9, Jesaja 29:24, Daniël 12:4, Romeinen 11:33, 2 Corinthiërs 2:14-16, Colossenzen 2:3, 2 Petrus 3:18.