Berouw

0
290
Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Handelingen 3:19

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. Jacobus 4:8-10

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

En verder: Jeremia 7:3-7, Matthéüs 3:2, Matthéüs 12:41, Lucas 5:32, Lucas 10:13,14, Lucas 15:10, Lucas 17:3, Handelingen 2:38, Handelingen 26:20, 2 Corinthiërs 7:9,10, 1 Petrus 2:25.