Vijanden

0
307
Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. Spreuken 16:7

Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken; want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd, en de Here zal het u vergelden. Spreuken 25:21,22

Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Matthéüs 5:44-48

En verder: Exodus 23:20-22, Deuteronomium 32:30, Psalm 23:5a, Psalm 119:98, Spreuken 18:19, Spreuken 20:3, Spreuken 24:17, Spreuken 27:6, Matthéüs 5:39-42, Lucas 20:43.