Zegen

0
321
Hallelujah. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden; overvloed en rijkdom zij in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand. Psalm 112:1-3

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Matthéüs 5:3-12a

Zalig is de man, die in verzoekingen volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Jacobus 1:12

En verder: Genesis 12:3, Psalm 2:12b, Psalm 33:12, Psalm 41:2-4, Psalm 84:6, Psalm 106:3, Spreuken 10:6a, Handelingen 20:35b, Romeinen 12:14, Openbaring 1:3, Openbaring 22:14.