de Heilige Geest – deel 3 van 12

0
297
De Heilige Geest doet werken die alleen God kan doen!

Lezen: Vandaag een aantal teksten die verwijzen naar de Drie-eenheid: Genesis 1:26a, Numeri 6:24-26, Jesaja 48:16,17, Matthéüs 3:16,17, Matthéüs 28:19, Johannes 14:26, 15:26, 2 Corinthiërs 13:13, Galaten 4:4-6.

Vers voor vandaag: “Buiten Mij is er geen God.” (Jesaja 44:6b)

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid
In Jesaja 44:6 kunnen wij lezen: “Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.”
Dat is duidelijke taal. God Zelf zegt hier, dat Hij er het eerste was en dat Hij er het laatste zijn zal. Hij geeft in dit bijbelgedeelte op een manier die geen tegenspraak duldt te kennen dat er geen God buiten Hem is.

Opmerkelijk is echter dat Jezus Christus bijna exact hetzelfde zegt over Zichzelf.
In Openbaring 1:17b,18a zegt Hij: “Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden.”
In dit bijbelgedeelte zegt Jezus Christus óók dat Hij de eerste en de laatste is. Precies hetzelfde wat God zegt. En dat kan natuurlijk niet. Er kan maar één persoon de eerste en maar één persoon de laatste zijn. Of God de Vader is de eerste en de laatste, of Jezus Christus is de eerste en de laatste. Zij kunnen onmogelijk beiden de eerste en de laatste zijn, . . . tenzij Zij beiden dezelfde God zijn.

Dat ‘probleem’ komen wij op vele plaatsen in de Bijbel tegen.
Alhoewel God duidelijk te kennen geeft dat er geen God bestaat buiten Hem, worden zowel Jezus Christus als ook de Heilige Geest herhaaldelijk God genoemd.
Ook Jezus Christus en de Heilige Geest bezitten eigenschappen die alleen God bezit.
En ook Jezus Christus en de Heilige Geest doen werken die alleen God kan doen.
Daar komt nog bij dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de Bijbel vaak in één adem worden genoemd. Zie de teksten voor vandaag.

Met andere woorden, wij hebben hier te maken met twee waarheden die voor ons mensen tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant leert de Bijbel dat er maar één God is, aan de andere kant leert diezelfde Bijbel ons dat zowel de Vader, als de Zoon, als de Heilige Geest, God zijn.

Iemand heeft eens gezegd: ‘Als wij de Drie-eenheid proberen te begrijpen verliezen wij ons verstand, maar als wij de Drie-eenheid proberen te ontkennen verliezen wij ons geloof’. Als mensen zullen wij dit mysterie van één God nooit kunnen begrijpen. Daar is ons verstand ontoereikend voor. Tegelijkertijd heeft het een verwoestende invloed op ons geestelijk leven als wij die waarheid proberen te ontkennen.

Natuurlijk zijn er allerlei pogingen gedaan de Drie-eenheid uit te leggen met behulp van voorbeelden. Zo wordt nog wel eens het voorbeeld gebruikt van de mens, die bestaat uit ziel, geest en lichaam; wie is nu de werkelijke mens? Of er wordt gezegd dat H2O in drie vormen kan voorkomen: vloeibaar, in vaste vorm en als een damp. H2O kan immers voorkomen als water, ijs en stoom. Wat is nu het werkelijke H2O? Allemaal mooie voorbeelden, die echter al heel gauw mank gaan. Het is beter eenvoudigweg in geloof te accepteren dat God een Drie-eenheid is: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wie is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een persoon, Hij is God en Hij is de derde Persoon van de Drie-eenheid.

Toepassing: Neem vandaag eens tijd om biddend na te denken over de Drie-eenheid.

Gebed: Hemelse Vader, Jezus Christus, Heilige Geest, dank U dat U ÉÉN bent. Amen.

© Maximum Life