De juiste instelling – deel 2 van 5

0
387
Wat kunnen wij leren van de soldaat?

Lezen: 2 Corinthiërs 11:24-29

Vers voor vandaag: “Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.” (Filippenzen 1:29,30)

In de vorige studie hebben wij gezien dat Paulus zijn discipel Timótheüs aanmoedigde om een goede rentmeester te zijn van datgene wat hem aan gaven, talenten en mogelijkheden was toevertrouwd. Vandaag de volgende van de zeven illustraties die Paulus gebruikt om het christenleven te beschrijven.

Een soldaat (2 Timótheüs 2:3,4)
“Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid met de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.”

Paulus gebruikt vaker militaire illustraties in zijn brieven. Dat hoeft ons niet te verbazen als wij bedenken dat hij in een militaire staat leefde. Bovendien heeft de goede man nogal wat tijd in gevangenissen doorgebracht. Hij was vaak omgeven door soldaten.

Wat kunnen wij leren van de soldaat?
In de eerste plaats dat hij bereid moet zijn om te lijden voor Jezus Christus.

Het verhaal gaat dat Alexander de Grote, toen zijn soldaten wilden muiten omdat de strijd te zwaar was, op een verhoging sprong en zijn mensen toeriep: “Kom, toon mij jullie wonden en ik zal jullie mijn wonden laten zien. Geen deel van mijn lichaam is zonder littekens. Ik ben gewond door het zwaard, door de pijl van de boog, door het projectiel van de katapult. Ik ben verpletterd onder stenen, geslagen met stokken terwijl ik jullie naar de overwinning leidde.”

Zo kan Jezus Christus ook op een verhoging springen als wij klagen over het ‘moeilijke christenleven’. Hij kan ons de wonden in Zijn handen en voeten tonen. Hij kan ons de striemen op Zijn rug laten zien en Hij kan wijzen naar de wond in Zijn zijde.
Hij heeft het recht om te zeggen: “Dat heb ik allemaal voor jullie geleden. Is het te veel gevraagd om ook een beetje voor Mij te lijden?”

Of denk aan Paulus en wat hij heeft moeten doormaken voor de verkondiging van het Evangelie (zie het bijbelgedeelte voor vandaag). Hij kon met recht zeggen: “Ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam.” (Galaten 6:17b) Lijden behoort bij het christenleven. Als christenen mogen wij deel hebben aan het lijden van onze Heer. Dat is een eer en een voorrecht.

Verder staat er dat een soldaat zich geen zorgen moet hoeven te maken voor zijn onderhoud. Dat heeft te maken met het inkomen en het onderhoud van mensen die actief zijn in dienst van de Heer. Zij moeten zich zonder reserve kunnen inzetten voor hun werk.

Ten slotte schrijft Paulus dat een soldaat gehoorzaam moet zijn. Je kunt geen oorlog voeren met soldaten die niet willen volgen. Zo kan Jezus Christus ons niet gebruiken in Zijn dienst als we niet bereid zijn om Hem in alles te gehoorzamen. Een soldaat van Jezus heeft eigenlijk maar een taak: “Hem voldoen, door wie hij aangeworven is.” (2 Timótheüs 2:4b)

Toepassing: Voldoet u Jezus, door wie u aangeworven bent?

Gebed: Heer, geef mij de kracht om te lijden voor U en om gehoorzaam te zijn. Amen.

© Maximum Life