de Heilige Geest – deel 5 van 12

0
261
Bent u zeker van uw eeuwige relatie met God?

Lezen: Een aantal bijbelgedeelten over de erfenis die op de kinderen van God ligt te wachten: Matthéüs 19:29, 25:34, Hebreeën 6:12, 1 Petrus 3:9, Openbaring 21:7.

Vers voor vandaag: “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen.” (Romeinen 8:17a)

Het werk van de Heilige Geest
Gisteren zijn wij begonnen te schilderen wat de Heilige Geest allemaal in ons en door ons wil doen. Ik gebruik bewust het woord schilderen, omdat de Heilige Geest zoveel doet dat wij alleen maar kunnen proberen een beeld weer te geven.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen: het christenleven = de Heilige Geest.

Hij maakt ons tot kinderen van God
Door de wedergeboorte worden wij als het ware geadopteerd, aangenomen, in de familie van God. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” (Johannes 1:12a) Een prachtig bijbelgedeelte dat spreekt over deze adoptie en over het werk van de Heilige Geest daarin vinden wij in Romeinen 8:14-17: “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” Wat een rijk bijbelgedeelte. Door de wedergeboorte worden wij kinderen van God. We mogen God zelfs Abba, pappa, noemen. En omdat wij zijn opgenomen in de familie van God zijn wij ook Zijn erfgenamen geworden. Als Zijn kinderen hebben wij recht op een geweldige erfenis. De erfenis van een eeuwig, overvloedig en volkomen leven met Hem.

Hij geeft geloofszekerheid
Een bijbelgedeelte dat op een prachtige manier spreekt over de zekerheid die de Heilige Geest ons wil geven vinden wij in Efeziërs 1:13,14a. Daar staat: “In Hem – Jezus Christus – zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis.”

Paulus gebruikt hier een heel mooi beeld. Als vroeger een belangrijk persoon een brief verzond, dan liet hij eerst wat lak op de sluiting van de brief smelten. Met zijn zegelring zette hij daarna zijn eigen merkteken in die lak. Het was niemand toegestaan dat zegel te verbreken, behalve natuurlijk de geadresseerde. Zo zijn wij christenen als brieven die onderweg zijn naar God. Wij zijn brieven, geadresseerd aan God en verzegeld met de Heilige Geest. Niemand kan het merkteken dat God Zelf op ons heeft geplaatst verwijderen. De satan niet en ook wijzelf niet. Wanneer Hij Zijn merkteken op ons heeft geplaatst behoren wij Hem voor altijd toe.

Bovendien staat er dat de Heilige Geest ons gegeven is als een onderpand. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest ons is gegeven als een waarborg; een zekerheidsstelling. De Heilige Geest is als het ware een voorschot op datgene wat God ons nog allemaal gaat geven. Hij vertegenwoordigt de erfenis die op ons ligt te wachten. Zijn aanwezigheid in ons leven is het bewijs dat wij het eigendom van God zijn en een garantie voor een blijvende en veelbelovende relatie met de almachtige God.

Toepassing: Bent u absoluut zeker van uw eeuwige relatie met God? Is die zekerheid gebaseerd op hoe u leeft of op Gods genade en Zijn trouw?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat Uzelf het onderpand bent voor de erfenis die op mij wacht. Amen.

© Maximum Life