de Heilige Geest – deel 9 van 12

0
282
Vervulling met de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest méér van ons ontvangt!

Lezen: Jesaja 55:1-13

Vers voor vandaag: “Hij zal zich wederom over ons ontfermen.” (Micha 7:19a)

Wat betekent het om vervuld te zijn met de Heilige Geest?
Het is mogelijk dat wij Jezus Christus hebben aanvaard als persoonlijke Verlosser en Heer, maar dat wij niet onder Zijn leiding leven. De Drie-enige God is dan wel in ons leven, maar wij zijn niet meer vol van Hem. Vervulling met de Heilige Geest betekent opnieuw vol worden van God. Het betekent dat Jezus Christus weer de eerste plaats krijgt in ons leven. Het betekent dat de Heilige Geest ons leven opnieuw gaat ‘doordrenken’ met Zichzelf en dat wij opnieuw onder Zijn leiding komen te staan.

Vervulling met de Heilige Geest wil daarom niet zeggen dat wij méér ontvangen van de Heilige Geest – wij kunnen niet méér ontvangen omdat de Heilige Geest al met al Zijn volheid in ons woont – het betekent wel dat de Heilige Geest méér van ons ontvangt. In plaats van een deel van ons leven krijgt Hij weer de heerschappij over ons hele leven.

Waarom zijn zoveel christenen niet vervuld met de Heilige Geest?
In de eerste plaats omdat ze zonde toelaten in hun leven.
God kan niet zijn waar zonde is.
Als wij zonde in ons leven tolereren zijn wij per definitie niet vervuld met de Heilige Geest.
Het is of het één of de Ander.

Als wij ons bewust zijn van zonde in ons leven moeten wij daar direct en concreet mee afrekenen. Belijd God uw zonden door ze bij name te noemen. Maak schoon schip en leg uw hand op de geweldige beloften van vergeving uit Gods woord.
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)
“Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” (Psalm 86:5)
“Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.” (Psalm 103:10-13)
“Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.” (Micha 7:19b)

In de tweede plaats leven veel christenen niet onder controle van de Heilige Geest door gebrek aan kennis. Zij weten niet goed wie de Heilige Geest is. Zij hebben er geen idee van wat de Heilige Geest allemaal voor hen, in hen en door hen wil doen. Uit gebrek aan kennis en inzicht leiden zij een armoedig geestelijk leven, ondanks het feit dat hen alle geestelijke rijkdommen ter beschikking staan.

Tenslotte leven veel christenen op eigen kracht, in plaats van onder controle van de Heilige Geest, door gebrek aan geloof. Als het er op aankomt vertrouwen veel christenen niet echt op God. Heel wat christenen kennen het Woord van God redelijk goed, maar hebben nooit echt begrepen hoe groot Zijn liefde wel is. Diep in hun hart zijn ze bang voor God. Ze durven Hem niet echt te vertrouwen.

Toepassing: Is er iets dat uw overvloedige relatie met God vandaag in de weg staat?

Gebed: Hemelse Vader, reinig mij van alle ongerechtigheid zodat U mijn leven weer kunt beheersen en kunt leiden. Amen.

© Maximum Life