De juiste instelling – deel 1 van 5

0
357
Beelden van het leven als christen!

Lezen: 2 Timótheüs 2:1-26

Vers voor vandaag: “Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.” (Matthéüs 25:21)

In 2 Timótheüs 2:1-26 geeft Paulus zeven illustraties van het leven als christen.
Hij vergelijkt het christenleven met:

1. Een rentmeester (1,2)
2. Een soldaat (3,4)
3. Een atleet (5)
4. Een landbouwer (6)
5. Een arbeider (15)
6. Gereedschap (20,21)
7. Een slaaf (24)

Vandaag en de komende vier dagen zullen wij bestuderen wat Paulus Timótheüs (en ons) wilde vertellen over het leven als christen door deze illustraties te gebruiken.

De rentmeester (2 Timótheüs 2:1,2)
“Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.”

Het woord rentmeester komt in deze verzen niet voor; de betekenis wel.
Wat is een rentmeester?
Een rentmeester beheert en werkt met het vermogen of de bezittingen van iemand anders.
Dat is wezenlijk anders dan het werk van bijvoorbeeld een parkeerwachter.
Iemand die op een parkeerplaats het overzicht heeft over geparkeerde auto’s, heeft als enige taak om datgene wat hem is toevertrouwd te bewaken. Een rentmeester bewaakt ook, maar zijn werk gaat veel verder. Hij probeert vrucht te dragen met datgene wat hem is toevertrouwd. Hij probeert te vermenigvuldigen.

Dit verschil tussen een ‘parkeerwachter’ en een ‘rentmeester’ vinden wij heel duidelijk in de gelijkenis van de talenten (Matthéüs 25:14-30). De slaven die vijf en twee talenten hebben ontvangen gaan daarmee als rentmeesters aan het werk en verdubbelen de bezittingen van hun meester. De slaaf die maar één talent heeft ontvangen bewaakt het als een parkeerwachter. Hij doet er niets mee. Als de heer van de slaven na verloop van tijd terugkomt, is zijn oordeel over deze derde slaaf vernietigend: “Werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis.” (Matthéüs 25:30a)

God zoekt ‘rentmeesters’ en geen ‘parkeerwachters’ voor datgene wat Hij ons aan gaven, talenten en mogelijkheden heeft toevertrouwd. Dat is de boodschap van Paulus aan zijn discipel Timótheüs (en aan ons). Hij bindt Timótheüs op het hart om datgene wat hij van zijn leermeester Paulus gehoord heeft (niet alleen in woorden, maar ook door zijn houding, zijn gedrag, zijn levensstijl en zijn daden) door te geven aan goede mensen die het op hun beurt weer kunnen doorgeven aan anderen.

Dat is geestelijke vermenigvuldiging. Dat is rentmeesterschap.

Toepassing: Hoe staat het met u als rentmeester?

Gebed: Heer, ik wil graag mijn gaven, talenten en mogelijkheden vermenigvuldigen voor U. Amen.

© Maximum Life