Gebed – deel 2 van 5

0
286
Twaalf suggesties over een dynamisch gebedsleven!

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.” (Jesaja 59:1,2)

Wij zijn bezig met een serie over gebed. Vandaag de volgende twee suggesties.

4. Bid met een rein hart
Er is maar één gebed dat God horen en verhoren kan als er zonde in ons leven is, en dat is het gebed om vergeving van zonde.
In 1 Johannes 1:9 kunnen wij lezen: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Deze fantastische belofte maakt ons duidelijk dat er niets tussen God en ons hoeft in te staan. Jezus is gestorven voor onze zonden en de vergeving van al onze zonden wordt ons deel als wij onze zonden belijden (dat wil zeggen, als wij het met God eens zijn dat wij gezondigd hebben).

Onbeleden zonden staan de relatie met God echter in de weg en zij zullen onze gebeden blokkeren. Laten wij eens en aantal gebedsblokkaden bekijken die met name genoemd worden.

Verstoorde relaties “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.” (1 Petrus 3:7)
Egoïsme“Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.” (Jacobus 4:3)
Niet willen vergeven “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” (Matthéüs 6:12, zie ook Matthéüs 5:22-24)
Ongeloof“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.” (Jacobus 1:5-8)
Zonden – zie het vers van vandaag.
Onrecht“Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.” (Psalm 66:18)

5. Bid specifiek
Gisteren hebben wij al stil gestaan bij het feit dat wij selectief moeten bidden.
Wij kunnen niet voor alle noden en alle verlangens bidden, maar wij kunnen wel vurig en aanhoudend bidden voor dingen die wij echt op ons hart hebben.
Daarbij is het ook belangrijk om te leren heel specifiek te bidden.
Draai er niet om heen. Vertel God precies wat U op uw hart hebt en leg Hem heel concrete vragen voor. U bent immers op ‘audiëntie’ bij de Koning die u aanmoedigt om uw wensen en verlangens aan Hem bekend te maken.

Toepassing: Schrijf eens drie gebedsonderwerpen op die u echt op uw hart hebt. Probeer uw vragen kort en nauwkeurig te formuleren. Bid voor deze onderwerpen totdat God u antwoordt.

Gebed: Heer, dank U dat niets onze relatie in de weg staat als mijn hart rein is. Amen.

© Maximum Life