Gebed – deel 3 van 5

0
275
Bid vol lofprijzing en aanbidding!

Lezen: Psalm 42:1-12

Vers voor vandaag: “Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God.” (Psalm 42:12)

In onze serie over gebed hebben wij het tot nu toe gehad over: bidden zonder ophouden; bidden in de Naam van Jezus; selectief bidden; bidden met een rein hart en specifiek bidden.

6. Bid onder leiding van de Heilige Geest
“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” (Romeinen 8:26, 27)
Volgens het Woord van God weten wij christenen niet eens precies waar wij voor zouden moeten bidden. Daarom komt God Zelf ons te hulp. In de persoon van de Heilige Geest (Die in ons woont) fluistert Hij ons in waarvoor wij zouden kunnen bidden. Als wij de tijd en de rust nemen om de stem van de Heilige Geest te horen kunnen wij dus met veel meer zekerheid en autoriteit bidden. Immers, wij weten dan zeker dat wij bidden naar Gods wil. En als wij bidden naar Gods wil zal Hij ons verhoren.
Je zou dit alles kunnen vergelijken met een vader die zijn zoon influistert welk cadeau hij voor zijn verjaardag mag vragen. Als de zoon dit cadeau dan vraagt, mag hij zeker zijn dat dit naar de wil van zijn vader is en dat zijn wens vervuld wordt.
Essentieel bij het ‘verstaan van de fluisteringen’ van de Heilige Geest is dat wij Hem de kans geven om tot ons door te dringen. Als wij altijd in beweging zijn en geen tijd nemen voor God, zal het ook heel moeilijk zijn om te ontdekken wat God ons allemaal wil vertellen.

7. Bid vol lofprijzing en aanbidding
Bidden betekent echt op audiëntie gaan bij de Koning der Koningen. Dat vraagt om aanbidding en lofprijzing. “Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.” (Psalm 34:2)
In de praktijk van vele jaren christenleven, met al z’n ‘ups en downs’, heb ik echter een heel andere belangrijke ontdekking gedaan ten aanzien van lofprijzing. Ik heb ontdekt en vaak mogen ervaren dat het loven en aanbidden van God je los maakt van alle dagelijkse problemen en beslommeringen en je als het ware doet uitstijgen boven de omstandigheden. Het is alsof lofprijzing ons in staat stelt ons leven vanuit Gods perspectief te zien. Dan worden grote problemen onbelangrijk, verdriet wordt blijdschap en wanhoop verandert in hoop. Ik zou u echt willen aanmoedigen om te leren God te loven en te prijzen, in het bijzonder in moeilijke omstandigheden. U zult dan zelf meemaken wat ik hierboven heb proberen te omschrijven.

8. Bid met anderen
Jezus zegt in Matthéüs 18:20: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” Wilt u graag samenkomen met Jezus? Organiseer dan een gebedsbijeenkomst, want Jezus belooft dat Hij daarbij wil zijn. Het Lichaam van Jezus is een eenheid. Wij eren God als wij uiting geven aan die eenheid door Hem samen in het gebed te zoeken. Het persoonlijke gebed heeft veel kracht, gezamenlijk gebed heeft zo mogelijk nog meer kracht.

Toepassing: Ik wil u aanmoedigen om vandaag de gedachten over lofprijzing en aanbidding bewust toe te passen. Neem tijd (wat ook uw omstandigheden mogen zijn) om God te aanbidden. Loof Hem, prijs Zijn Naam, zing liederen tot Zijn eer. De hemel zal voor u open gaan.

Gebed: Heer, dank U dat U mij wilt influisteren waar ik voor mag bidden. Amen.

© Maximum Life