God – deel 7 van 7

0
312
God is liefde!

Lezen: 1 Johannes 4

Tekst voor vandaag: “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding.” (Openbaring 15:3,4)

God is heilig
Meer dan 100 keer wordt God in het Oude Testament heilig genoemd. In het Nieuwe Testament heet de Geest van God Heilige Geest. Ook Jezus wordt zowel in Oud-Testamentische profetieën als ook in het Nieuwe Testament heilig genoemd. Zelfs de demonen zagen de heiligheid van Jezus: “Ik weet wel wie Gij zijt: de heilige Gods.” (Marcus 1:24b)

Het is niet zo gemakkelijk om te omschrijven wat heilig precies betekent. Het is veel meer dan goed zijn of zonder fouten leven. Het betekent ook volkomen zijn, het beste voorhebben, rechtvaardig zijn, liefhebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze eigenschap van God een samenvatting is van alle andere eigenschappen (zie hieronder).

God is heilig en wij, gelovigen, worden opgeroepen om heilige levens te leiden. In Leviticus 19:2 staat: “Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig.” Natuurlijk staat zo’n oproep haaks op onze zondige natuur. Door in Hem te zijn en door fouten die wij maken te belijden kunnen wij echter, zij het ook ten dele, de heiligheid van God in ons leven een beetje weerspiegelen.

God is liefde
Na alles wat wij over God bestudeerd hebben zijn wij op de top aangekomen. “God is liefde.” (1 Johannes 4:8) Er staat niet dat God liefheeft, maar dat Hij de verpersoonlijking van liefde is. Dat wil zeggen dat buiten God om geen echte liefde kan bestaan. Die onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde van God speelt op drie manieren een belangrijke rol in ons leven:
1. Gods liefde voor ons
Zoals die onder andere geopenbaard is in het lijden en sterven van Jezus Christus (1 Johannes 4:9).
2. Gods liefde in ons
“Opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.” (Johannes 17:26b)
3. Gods liefde door ons
In de eerste plaats voor medegelovigen (1 Johannes 4:7,11), maar ook voor ongelovigen en zelfs voor vijanden (Lucas 6:27).

Met al de woorden van de afgelopen zeven studies hebben wij maar een klein tipje van de sluier van Gods majesteit kunnen oplichten. God is oneindig veel meer dan wij kunnen beschrijven of bevatten. Daarom wil ik eindigen met een stortvloed van woorden die allemaal iets over God zeggen. En toch is dit maar een fractie van wie onze God is. Uw God, mijn God.

God is eeuwig – God is heilig – God is goed – God is trouw – God is rechtvaardig – God is liefde – God is vergevingsgezind – God is almachtig – God is alwetend – God is waarheid – God is alomtegenwoordig – God is onveranderlijk – God is onvergelijkelijk – God is onzichtbaar – God is ondoorgrondelijk – God is wijs – God is onbevooroordeeld – God is geduldig – God is genadig – God is de Schepper – God is Koning – God is hoop – God is de goede Herder – God is licht – God is barmhartig – enz. – enz.

Toepassing: Misschien wilt u vandaag op uw knieën gaan om God te aanbidden.

Gebed: Heer, ik wil Uw naam verheerlijken. Amen.

© Maximum Life