Jezus – deel 16 van 16

0
276
Jezus, onze Heer!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Jezus, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.” (Filippenzen 2:6,7)

Het karakter van Jezus
In andere Manna-studies geven wij aandacht aan de bediening van Jezus Christus hier op aarde. Vandaag willen wij de Bijbel laten spreken over het karakter van Jezus. Wat voor Iemand was en is Hij?

Heilig
“De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.” (Lucas 1:35)

Rechtvaardig
“Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.” (Jesaja 53:11b)

Onbaatzuchtig
“Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.” (1 Petrus 2:21-23)

Zonder zonde
“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” (2 Corinthiërs 5:21)

Zachtmoedig
“Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Matthéüs 11:29a)

Barmhartig en trouw
“Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.” (Hebreeën 2:17)

Nederig
“En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” (Filippenzen 2:8)

Vergevingsgezind
“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lucas 23:34a)

Bewogen
“Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. Jezus weende.” (Johannes 11:33-35)

Toepassing: Vergelijk uzelf eens met het karakter van Jezus.

Gebed: Dank U, dat U in alles een voorbeeld voor mij bent. Amen.

© Maximum Life