Jezus – deel 7 van 16

0
273
Uitspraken over God en Jezus!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Ik ben de eerste en de laatste.” (Openbaring 1:17b)

Veel namen en titels die in het Nieuwe Testament gebruikt worden voor Jezus zijn in het Oude Testament alleen van toepassing op God. Vandaag enkele voorbeelden.

De eerste en de laatste
God: “Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.” (Jesaja 44:6b)
Jezus: “Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.” (Openbaring 1:17b,18a. Zie ook Openbaring 2:8, en 22:13)

Licht
God: “De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?” (Psalm 27:1a. Zie ook Jesaja 60:20)
Jezus: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen.” (Johannes 8:12a. Zie ook Johannes 1:4,5,7,8; Johannes 9:5)

Auteur van eeuwige woorden
God: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.” (Jesaja 40:8)
Jezus: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” (Matthéüs 24:35)

Rechter
God: “Daar zal ik zitten om alle volken van rondom te richten.” (Joel 3:12b. Zie ook Genesis 18:25b)
Jezus: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden.” (2 Corinthiërs 5:10a. Zie ook Matthéüs 25:31-46 en 2 Timótheüs 4:1)

Ik ben
God: “Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.” (Exodus 3:14)
Jezus: “Eer Abraham was, ben Ik.” (Johannes 8:59a. Zie ook Johannes 18:5-6 en Marcus 14:62)

Herder
God: “De Here is mijn herder.” (Psalm 23:1a. Zie ook Ezechiël 34:11-15)
Jezus: “Ik ben de goede herder.” (Johannes 10:11a. Zie ook 1 Petrus 2:25, 5:4 en Hebreeën 13:20)

Redder
God: “Ik zal mijn schapen verlossen.” (Ezechiël 34:22a. Zie ook Jesaja 43:3)
Jezus: “Ik zet mijn leven in voor de schapen.” (Johannes 10:15b. Zie ook Matthéüs 1:21b)

Vergever van zonden
God: Bij U is vergeving.” (Psalm 130:4a. Zie ook Jeremia 31:34)
Jezus: “En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en Farizeeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze, die (zulke) godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” (Lucas 5:20,21)

Toepassing: Twijfelt u wel eens aan de Godheid van Jezus Christus?

Gebed: Here Jezus, dank U dat U God bent. Amen.

© Maximum Life