Psalm 23 – deel 2 van 12

0
303
Mij ontbreekt niets!

Lezen: Psalm 23

Vers voor vandaag: “Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.” (1 Petrus 2:25)

De Here is mijn herder
Gisteren hebben wij onszelf de vraag gesteld: Wie is nu werkelijk mijn herder?
Natuurlijk zou Jezus onze herder en ‘leidsman’ moeten zijn, maar is Hij dat ook? Laten wij ons in ons leven leiden door wat Hij tot ons zegt door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest, of volgen wij toch soms liever andere herders? Wat of wie bepaalt werkelijk de koers van ons leven?

Het is duidelijk dat David over deze vragen had nagedacht. Hij had voor zichzelf een antwoord gevonden. In de prachtige Psalm 23 schrijft hij over een herder en zijn schapen. Hij wist heel goed waarover hij schreef, want hij was zelf jarenlang herder geweest. Hij wist hoe afhankelijk schapen van hun herder zijn. Hij wist welke invloed herders op hun schapen hebben. Daarom wilde hij het voor zichzelf en voor anderen heel duidelijk stellen. Hij wilde er geen misverstand over laten bestaan. Hij begint Psalm 23 dan ook met een prachtige uitroep. Het klinkt als een bazuinstoot, een jubel. Triomfantelijk schrijft hij: “De Here is mijn herder.”

Het is alsof David het wilde uitschreeuwen: Ik heb een goede herder. Mij Herder is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Hij is heilig, trouw en rechtvaardig. Maar bovenal is mijn Herder liefde. Kunt u zich voorstellen hoe het moet zijn om een herder te volgen die u volkomen liefheeft? Een herder die het beste met u voorheeft? Een herder die altijd dicht bij u is en voor u wil zorgen?

David kon zich dat goed voorstellen. Of beter gezegd, hij wist uit eigen ervaring wat het betekent om een goede herder te volgen. Vandaar dat David na zijn jubelend begin direct laat weten wat de consequenties zijn van het volgen zo’n herder. Hij schrijft kort en bondig: “Mij ontbreekt niets.” Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ben tevreden. Ik kom niets tekort. Dat is logische taal. Immers, als je een herder hebt die perfect voor jou zorgt, wat kun je dan nog tekort komen?

Laten wij eens nagaan wat de Bijbel ons te zeggen heeft over de perfecte zorg van Jezus als onze Herder.

Hij kent ieder van ons persoonlijk“Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.” (Johannes 10:14)
Hij beschermt ons“Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.” (Johannes 10:11)
Hij leidt ons“Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.” (Johannes 10:16)
Hij zorgt voor ons“Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.” (Jesaja 40:11)
Hij oordeelt ons “En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.” (Matthéüs 25:32,33)
Hij beloont ons“En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.” (1 Petrus 5:4)

Toepassing: Wat denkt u, kan ons iets ontbreken als wij ons leven in handen geven van een Herder zoals Jezus?

Gebed: Heer Jezus, onder Uw zorg durf ik te zeggen: mij ontbreekt niets. Amen.

© Maximum Life