Verlossing – deel 2 van 8

0
297
De essentie van de boodschap van verlossing!

Lezen: Johannes 1:1-18

Vers voor vandaag: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” (Romeinen 3:23,24)

De essentie van de boodschap van verlossing
In 1830 werd in Philadelphia een man ter dood veroordeeld wegens moord. Zijn naam was George Wilson. Tot het einde van het proces hield deze man vol dat hij onschuldig was. Toch werd hij ter dood veroordeeld.
Andrew Jacksons, de toenmalige president van Amerika gaf George Wilson gratie.
Deze wees die gratie echter af omdat hij zei: “Een onschuldig mens heeft geen gratie nodig.”
De rechters hadden toen een enorm probleem. Dagenlang hebben zij daarmee geworsteld. Uiteindelijk kwamen zij tot de volgende uitspraak: “Gratie is alleen van kracht als die aanvaard wordt.”
George Wilson werd opgehangen.

Dit is een goed voorbeeld van de gratie die God ons aanbiedt. Wij mensen staan schuldig tegenover God, ook al vinden wij zelf misschien dat wij onschuldig zijn. God biedt ons echter gratie aan in de persoon van Jezus Christus. Maar, ook die gratie is alleen van kracht als wij die aanvaarden.

De essentie van Gods verlossingsplan kunnen wij samenvatten in vier punten:

1. God heeft ons geschapen voor een eeuwige relatie met Hem.
God is eeuwig, almachtig, heilig, alwetend, onveranderlijk, trouw, goed, rechtvaardig, liefde, enz. Wij mensen zijn geschapen naar Zijn beeld. Wij lijken op God.
En waarom heeft God ons gemaakt?
Om in relatie tot Hem te leven. Daarin ligt de zin en de bedoeling van het leven.

2. De mens is van God afgedwaald.
Er is een scheiding, een kloof ontstaan tussen God en de mensen. Daardoor kunnen de mensen Gods liefde niet meer kennen en ervaren. Die scheiding noemt de Bijbel zonde. Zonde betekent niet in de eerste plaats verkeerde dingen doen; het betekent primair verkeerd zijn. Het doel missen. Gescheiden leven van God. Die scheiding heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven. Morgen zullen wij het hebben over de afschuwelijke gevolgen van de zonde.

3. Vanuit Zijn liefde gaf God ons een nieuwe kans.
Hij stuurde Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Jezus, de Zoon van God, God zelf, was bereid om met ons te leven en voor ons te sterven. “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.” (1 Petrus 3:18a) “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6) Jezus Christus is Gods enige antwoord op het probleem van de zonde.

4. We moeten door geloof de weg terug gaan naar God.
We kunnen dat doen door Jezus Christus te aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en te volgen als de Heer van ons leven.
Hoe we dat doen zullen wij later bestuderen.

Toepassing: Kijk nog eens naar bovenstaande vier punten. Bent u het eens met deze korte samenvatting van de boodschap van verlossing?

Gebed: Heer, ik wil de gratie die U aanbiedt met beide handen in dank aanvaarden. Amen.

© Maximum Life