Verlossing – deel 4 van 8

0
270
Hoe kan een mens voor de tweede keer geboren worden?

Lezen: Johannes 3:1-21

Vers voor vandaag: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.” (Johannes 1:12,13)

Wedergeboorte
Door de natuurlijke geboorte worden wij mens. Daardoor worden wij kinderen van onze ouders. Maar, die natuurlijke geboorte maakt ons nog geen kinderen van God. Daarvoor moeten wij voor een tweede keer geboren worden. Wij moeten geestelijk geboren worden.

Maar, hoe kan een mens dan voor de tweede keer geboren worden? Precies dezelfde vraag stelde Nicodémus, – een farizeeër – aan Jezus. Deze goede man kwam ’s nachts bij Jezus om te praten over persoonlijke verlossing. Jezus zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” (Johannes 3:3)

Om dat alles duidelijk te maken herinnerde Jezus Nicodémus aan een gebeurtenis die eeuwen daarvoor had plaatsgevonden. In Numeri 21:4-9 kunnen wij lezen dat de Israëlieten na hun uittocht uit Egypte weer eens ongeduldig en ontevreden waren. Ze mopperden tegen Mozes en tegen God. Als straf zond God toen giftige slangen in het kamp.

Die slangen beten de Israëlieten waardoor ze bij bosjes stierven. Mozes nam het echter op voor het volk en vroeg God in te grijpen. Toen moest hij iets heel vreemds doen. God vroeg hem een koperen slang te maken en die op een paal midden in het kamp te plaatsen. God vertelde hem dat iedereen, die opkeek naar die slang, zou worden genezen.

Kunt u het zich voorstellen?
Mozes, die temidden van al die zieke mensen een koperen slang maakt; die slang op een paal plaatst en dan laat rondbazuinen dat iedereen, die naar die slang kijkt, genezen zal worden. Ongetwijfeld werden heel wat mensen in dat kamp kwaad op Mozes. “Wat is dat nou voor geneesmiddel?” Ze vonden het maar belachelijk. Totdat een paar mensen in hun wanhoop opkeken naar de slang. Tot ieders grote verbazing werden zij genezen. Ze hoefden niets anders te doen dan in geloof op te kijken naar die slang.

Die slang was het beeld van de zonde, van hun zonde. In dat opkijken drukten de mensen als het ware uit: dat is mijn schuld. En op die belijdenis ontvingen zij vergeving.

“Precies zo”, vertelt Jezus aan Nicodémus, “zal Ik eens verhoogd worden. Ook Ik zal boven op een paal, een kruis, gehangen worden. En dat kruis zal staan temidden van mensen die door de zonde allemaal ten dode zijn opgeschreven. Maar, ook dan zal iedereen die naar Mij opkijkt genezen worden. Ook dan zal iedereen die in Mij gelooft leven.”
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leve hebbe. Wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” (Johannes 3:16,18)

Toepassing: Hebt u opgekeken naar de paal, het kruis, waaraan Jezus als drager van de zonden van de mensheid gehangen heeft? In Romeinen 10:13 staat: “Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden.” Dat is wat hier bedoeld wordt.

Gebed: Heer, ik wil opkijken naar U voor mijn verlossing. Amen.

© Maximum Life