Verlossing – deel 5 van 8

0
299
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop!

Lezen: Openbaring 7:9-17

Vers voor vandaag: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Johannes 3:36)

Een beslissing nemen
In één van de vorige studies hebben wij Gods verlossingsplan samengevat in vier punten. Ik geef diezelfde vier punten hier – in andere woorden – nog eens weer.

1. God houdt van u en heeft u geschapen voor een eeuwige relatie met Hem.
2. Omdat de mens van God is afgedwaald, is de relatie met Hem verbroken.
3. Jezus Christus is Gods enige antwoord op het probleem van de zonde.
4. We moeten Jezus Christus aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en volgen als onze Heer.

Als wij Jezus Christus bewust aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en verlangen om Hem te volgen als de Heer van ons leven, dan heeft dat een invloed op ons hele leven.

Verleden
“Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.” (Handelingen 10:43) “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.” (Colossenzen 1:13,14) Wat wij ook gedaan hebben, als wij ‘in Hem geloven’ vergeeft God ons alle zonden van het verleden en Hij belooft ons alle zonden van de toekomst te vergeven. Wij mogen vrij en onbelast in het leven staan.

Heden
God leidt ons en geeft ons door Zijn Geest kracht om als christen te leven (2 Timótheüs 1:7, Romeinen 8:15,16, Johannes 1:12,13).

Toekomst
Wij mogen zeker zijn van een eeuwig leven met Hem (Johannes 3:16, 6:47; 11:25,26).

Twee wegen
“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” (Matthéüs 7:13,14)

Een uitnodiging
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Toepassing: Hebt u ooit heel bewust uw leven overgegeven aan God en Jezus Christus aanvaard als uw persoonlijke Verlosser? Als dat niet zo is, of u bent daar niet zeker van, dan wil ik u voorstellen om vandaag een rustige plek op te zoeken om het volgende gebed te bidden:

Gebed: Hemelse Vader, ik realiseer mij dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik weet dat ik schuldig sta tegenover U. Dank U dat Jezus Christus de straf voor mijn zonden heeft gedragen. Ik wil U, Jezus aanvaarden als mijn persoonlijke Verlosser en volgen als de Heer van mijn leven. Leid mij, zodat ik word zoals U mij hebben wilt. Dank U dat ik van nu af aan met U mag leven en zeker mag zijn van mijn relatie met U. Amen.

© Maximum Life