Verlossing – deel 7 van 8

0
300
Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem!

Vers voor vandaag: “Mijn schapen (wedergeboren christenen) horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.” (Johannes 10:27-29)

Zekerheid
Hoe zeker kunnen wij zijn van een blijvende relatie met God, nadat wij Jezus Christus aanvaard hebben als onze persoonlijke Verlosser? Om die belangrijke vraag te beantwoorden, wil ik graag nog even verwijzen naar onze natuurlijke geboorte. Door de natuurlijke geboorte worden wij kinderen van onze ouders. Hopelijk groeien wij op als goede kinderen, maar het is ook mogelijk dat wij onze ouders veel verdriet doen. Desondanks blijven wij kinderen van onze ouders. Slechte kinderen misschien, maar wel echte kinderen. Niemand kan daar iets aan veranderen; wij niet, maar ook onze ouders niet.

Precies zo is het in onze relatie met God. Door de geestelijke geboorte worden wij opgenomen in de familie van God. Wij worden Zijn kinderen en erfgenamen. Nu kan het zijn dat wij als goede kinderen van God door het leven gaan; het kan echter ook zijn dat wij afdwalen van onze hemelse Vader. Desondanks blijven wij kinderen van God. Niemand kan daar nog verandering in brengen.

“Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here.” (Romeinen 8:37-39) Het is alsof Paulus het wel kon uitschreeuwen: “Niets, maar dan ook helemaal niets kan ons nog scheiden van de liefde van God.”

“God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.” (1 Johannes 5:11-13) Duidelijker kan het haast niet. Als wij de Zoon van God hebben, als wij Jezus aanvaard hebben als onze persoonlijke Verlosser, dan hebben wij eeuwig leven. En als wij vandaag eeuwig leven hebben, kunnen wij het morgen niet kwijt zijn, want dan is het vandaag niet eeuwig.

“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.” (Efeziërs 1:13,14) Wanneer vroeger iemand een brief schreef, dan werd zo’n brief verzegeld. Men nam wat lak, hield die boven een kaars en liet de gesmolten lak op de sluiting van de brief vallen. Vervolgens drukte men dan met een zegelring het eigen merk in de zachte lak. Niemand mocht dat zegel verbreken, behalve de geadresseerde. Zo heeft God ons, toen wij tot geloof kwamen, verzegeld met Zijn Geest. Wij zijn als het ware brieven onderweg naar God. En niemand mag dat zegel verbreken behalve de geadresseerde nadat de brief is aangekomen. Niemand behalve God.

Toepassing: Het maakt een groot verschil voor uw dagelijks leven (niet voor uw verlossing) of u zeker bent van uw relatie met God of dat u niet verder kunt komen dan ‘hopen’. Als u vandaag zou overlijden, bent u er dan zeker van dat u naar God toegaat? Zo niet, lees dan nog eens de studies van de afgelopen dagen. Leg heel bewust uw leven in handen van de Heer.

Gebed: Heer, dank U dat ik zeker mag zijn van mijn relatie met U, niet gebaseerd op mijn leven, maar op Uw trouw. Amen.

© Maximum Life