Waarom staat God lijden toe? – deel 1 van 2

0
278
Tien manieren waarop God lijden gebruikt in ons leven!

Vers voor vandaag: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” (Romeinen 8:18)

Waarom staat God lijden toe?
Dat is een heel wezenlijke vraag. We hebben niet de pretentie die vraag in al z’n diepte te kunnen beantwoorden, maar we kunnen wel bijbelse gedachten aandragen die laten zien dat er ook een andere kant aan het lijden zit. Vandaag en morgen, tien manieren waarop God lijden gebruikt in ons leven en in de Gemeente van Jezus Christus.

1. Om ons op te voeden
In Hebreeën 12:5-11 kunnen wij lezen dat God ons soms tuchtigt en kastijdt – net als onze aardse ouders – om ons op te voeden in Hem. Hij doet dat omdat wij Zijn kinderen zijn en omdat Hij van ons houdt. En hoewel die tucht op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart brengt, gebruikt God dat lijden voor onze bestwil. Hij gebruikt het om ons te corrigeren en te onderwijzen.

2. Om Zijn heerlijkheid te tonen
Soms gebruikt God lijden op zo’n manier dat het ons helpt om Hem te eren. Denk maar eens aan het overlijden van Lazarus (Johannes 11:4). Ook met dat overlijden ging lijden gepaard. Maar God had een speciaal plan met dat lijden. Hij wilde mensen door dat lijden iets over Zichzelf vertellen. Hij liet door dat lijden en de opwekking die erop volgde iets van Zijn heerlijkheid aan de mensen zien. Dat is ook nu nog zo. Wanneer mensen genezen (op een ‘bovennatuurlijke manier’ of niet), dan is dat een extra reden om God te eren.

3. Om hoogmoed te onderdrukken
Sommige mensen hebben van de Heer heel veel gaven en talenten ontvangen. Zoveel zelfs dat ze gevaar lopen hoogmoedig te worden. Paulus was zo’n persoon. Hij schrijft hierover in 2 Corinthiërs 12:6-9. In vers 7 schrijft hij: “Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.” God staat soms lijden toe in ons leven om de balans als het ware weer in evenwicht te brengen. We hebben dat lijden dan nodig om onze totale afhankelijkheid van God te ervaren en te erkennen.

4. Om ons geloof op de proef te stellen
In 1 Petrus 1:6,7 schrijft Petrus dat goud in vuur beproefd wordt. Op dezelfde manier kan God het nodig vinden om ons geloof te beproeven en te louteren door lijden. In moeilijke omstandigheden, in tijden van lijden, zal de echtheid van het geloof blijken.

5. Om een Goddelijke waarheid te illustreren
In Hosea hoofdstuk 1 en 2 kunnen wij lezen dat Gomer, de vrouw van de profeet Hosea met wie hij drie kinderen had, hem ontrouw werd. Ze verraadde hem en liet hem in de steek. Dat lijden van de profeet gebruikte God als illustratie voor de ontrouw van het volk. Pas nadat Israël gestraft werd, kon het uitverkoren volk weer Gods bruid worden.

Toepassing: Denk eens aan mensen uit uw omgeving die vandaag lijden. Bid voor hen en doe iets voor hen. Misschien kunt u even bellen om die persoon te bemoedigen. Of misschien kunt u een kaartje sturen. Hoe dan ook, doe vandaag iets voor een persoon in uw omgeving die lijdt.

Gebed: Heer, help mij om Uw lessen te zien in lichamelijk en geestelijk lijden. Amen.

© Maximum Life