Waarom staat God lijden toe? – deel 2 van 2

0
273
Als een lid lijdt, lijden alle leden mede!

Vers voor vandaag: “Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.” (Habakuk 3:17,18)

Waarom staat God lijden toe?
Gisteren hebben wij vijf manieren bestudeerd waarop God lijden in ons leven kan gebruiken.
1. Om ons op te voeden
2. Om Hem te verheerlijken
3. Om hoogmoed te onderdrukken
4. Om ons geloof op de proef te stellen
5. Om een Goddelijke waarheid te illustreren

Vandaag nog vijf gedachten die lijden een andere dimensie kunnen geven.

6. Om de eenheid onder christenen te bevorderen
In 1 Corinthiërs 12:26 staat: “Als een lid lijdt, lijden alle leden mede.” Dat is mede-lijden in de zuiverste betekenis van het woord. God wil dat wij met elkaar mee-lijden en dat wij lasten samen dragen. Hij wil dat omdat wij elkaar op die manier tot grote steun kunnen zijn. Bovendien geeft samen lijden een diepe eenheid. Lijden brengt mensen tot elkaar.

7. Om te leren bidden
Nood leert bidden. Wanneer het leven gemakkelijk is, is het vaak moeilijk om te bidden. Wanneer het leven moeilijk is, wordt het bidden veel gemakkelijker. Denk in dat verband maar eens aan koning Hizkia. Hij keerde zich tot God toen hij ten dode toe ziek werd (2 Koningen 20:1-3). Soms gebruikt God lijden in ons leven om ons dichter naar Zich toe te trekken. Hij gebruikt lijden om ons te helpen tot Hem te gaan en om te bidden.

8. Om van Christus te getuigen
In 2 Corinthiërs 4:7-10, 6:3-10, 11:23-29, 12:7-9 geeft Paulus te kennen dat de manier waarop wij omgaan met ons lijden een getuigenis kan zijn voor de mensen om ons heen.

9. Om gehoorzaamheid te leren
In Filippenzen 2:8 en Hebreeën 5:8 kunnen wij lezen dat Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Zo kan God ook in ons leven lijden gebruiken om ons te leren Hem te gehoorzamen.

10. Om tot Hem te gaan
De uiteindelijke bestemming van de christen is om de eeuwigheid door te brengen met God. De dood, en het lijden dat daar vaak aan vooraf gaat zijn een deur naar die heerlijke eeuwigheid. Een deur die voor ons vaak synoniem is aan pijn, maar die voor God de blijdschap van de hereniging met ons betekent. “Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten.” (Psalm 116:15)

Toepassing: Schrijf eens drie gebieden op waarin u geestelijk of lichamelijk lijdt. Toets deze drie problemen eens aan de genoemde 10 punten van gisteren en vandaag. Werpt dat een ander licht op uw lijden? Zo ja, hoe?

Gebed: Heer, laat mij zien hoe ik het lijden van mensen in mijn omgeving, kan verlichten. Amen.

© Maximum Life