Naomi, Ruth en Orpa

0
339
Ruth was de vrouw die zich vastklampte aan haar bestemming. Ze erfde een familie door haar huwelijk. De familie was geen gewone familie, want hieruit kwam Jezus voort (Mattheüs 1:5).

Ruth hoofdstuk 1 – 4

Ruth was als Moabitische (of heiden) geboren en toch leidde haar getrouwheid haar tot een grotere erfenis. Ze klampte zich vast aan hetgeen goed was. Noch omstandigheden, noch dingen uit het verleden waren in staat om haar te beletten om dingen die kostbaarder waren te grijpen.

Het leven van Ruth is een toonbeeld van de wedergeboren christen. We worden door geloof wedergeboren. We moeten allemaal een keuze maken om met God te wandelen. Koester je datgene wat je in Christus geërfd hebt meer dan de wereld en alles wat die te bieden heeft?

Ruth hoofdstuk 1
Hongersnood had Naomi en haar man Elimelech met hun twee zonen uit Juda verdreven naar het heidense land Moab. Er is geen aanwijzing dat zij door God geleid werden om te vertrekken. We kunnen alleen maar veronderstellen dat de omstandigheden hen aanzetten om te vertrekken. Iets dat zowel Abraham geprobeerd had en spijt gekregen had (Genesis 12:10-20) als Izaäk die hiertegen gewaarschuwd was (Genesis 26:1-5).

Elimelech, Naomi’s man, stierf in Moab. Naomi, wier naam betekent ‘mijn genoegen’ moet kapot geweest zijn. De twee zonen van Naomi trouwden Moabitische vrouwen die Orpa en Ruth heetten. Tien jaar later stierven die twee zonen kinderloos. Naomi wordt achtergelaten met twee schoondochters. Dit lijkt tragisch te zijn.

Als Naomi hoort dat de hongersnood in Juda afgelopen is besluit ze om terug te gaan naar Juda. Ze vraagt haar twee schoondochters om haar te laten gaan. Orpa kust haar en gaat weg, terwijl Ruth zich aan haar vastklampt en blijft en met haar naar Juda terugkeert.

Ruth’s verbintenis met haar erfenis was echt. Ze had alle recht om net als Orpa weg te gaan. Maar ze had alle voor- en nadelen overwogen en was tot een besluit gekomen (Lukas 14:27-32). Heb jij een toezegging gedaan om door te gaan met je erfenis in Christus? Wil jij de Heer dienen ten koste van alles? Ruth had geen idee van de uitkomst van haar toezegging. Ze kon niet weten dat Christus uit haar nakomelingen zou komen. Op gelijke wijze hebben wij er geen idee van welke rijke beloningen in de hemel op ons wachten.

Naomi had zeker geen aanwijzing van wat er in petto was. Op de terugweg naar Bethlehem vraagt ze de mensen om haar Mara te noemen, hetgeen ‘bitterheid’ betekent. Dit geeft ons enig idee van waar zij doorheen gegaan was.

Discussievragen
Waarom gebeuren er slechte dingen bij goede mensen?
Welk type persoon denk je dat Ruth was?
Hoe kunnen we het aan tijdens tijden van grote tegenspoed?
Waarom zouden we toegewijd moeten blijven aan Christus?

Ruth hoofdstuk 2
Het verhaal van Ruth is er een van een godsvruchtig karakter. De beslissingen die wij in het leven nemen worden door ons karakter besloten. Een godsvruchtig karakter zal je ver brengen. Ruth was vast geëngageerd tot wat zij geloofde dat juist was. Haar gedachten en handelingen werden gedicteerd door haar aangegane verplichting en karakter.

Een beslissing, die ze maakte, veranderde haar hele lot.

Hetzelfde geldt voor de beslissingen die wij vandaag maken.

Heeft het leven van Christus jouw karakter aangeraak? Kwaadheid, bitterheid in je hart en egocentrisme zal je bij God vandaan halen.

De cultuur van de dag betekende dat Ruth, als weduwe en Moabitische, weinig hoop had om ook maar iets te verwerven in de maatschappij zover het betrekking had op rijkdom en betekenis. Vooral omdat zij haar eigen volk had verlaten. Ze had, los van haar karakter, geen motief om edel te handelen. Wat houdt God van een rechtvaardig hart en beloont het.

God schonk haar wijsheid en genade. Deze twee ingrediënten kunnen elke hopeloze situatie omkeren. Een godsvruchtig karakter gaf haar beide.

Ruth stelde zichzelf beschikbaar om bij Boaz te werken, een familielid van de overleden man van Naomi. In overeenstemming met de gewoonte van de dag, was hij een van de mensen die met Ruth zou kunnen trouwen en haar een erfenis geven. God schonk Ruth achting bij Boaz en hij ontving haar vriendelijk.

Denk er aan dat jouw verbintenis met God zal leiden tot Zijn genade op jouw leven.

Gods genade gaf Abraham een verbond en bracht Jozef uit de gevangenis. Jij hebt de genade van God nodig in je leven.

Discussievragen
Waarom was Boaz vriendelijk tegen Ruth?
Wat betekent het om in de gunst te zijn bij God?
Waarom hebben we de genade van God nodig?
Wie had er nog meer voordeel bij de handelingen van Ruth?
Wie heeft voordelen van (of betaalt door) de beslissingen die we nemen?

Ruth hoofdstuk 3
Voor iemand die in de westerse cultuur leeft kan het advies van Naomi aan haar schoondochter Ruth klinken als een beetje sluwe intrige.

Niets kon verder bij de waarheid vandaan zijn. De redenen voor Ruth’s schijnbaar vreemde handelingen in hoofdstuk drie vindt zijn verklaringen in de cultuur van de dag. Het werd vrouwen niet toegestaan om mannen een huwelijksaanzoek te doen. De enige manier om hun bedoeling te laten zien was aan de voeten van de man te gaan liggen.

Door het liggen aan de voeten van Boaz, liet Ruth haar duidelijke verlangen zien om de erfenis van haar man voort te zetten. Boaz was, met nog iemand anders, de naaste bloedverwant, en ofschoon hij veel ouder was dan Ruth, was ze toch nog toegewijd aan hem.

Bedenk dat Ruth geen enkele verplichting had om dit te doen. Hier is een les in getrouwheid en verbintenis, geen huwelijksprincipes!

Boaz verbaasde zich over de getrouwheid van Ruth. Maar hij moest nog het probleem van de andere naaste bloedverwant uitzoeken voordat hij haar kon loskopen.

Discussievragen
Welke rol moet de offerande spelen in onze christelijke wandel?
Hoe kunnen we weten wanneer we ‘stil moeten zitten’ en God laten werken ten behoeve van ons? Ruth 3:18
Wat betekent getrouwheid aan God?

Ruth hoofdstuk 4
Als Ruth een beeld is van de christen (of de gemeente) dan is Boaz een beeld van Christus onze Verlosser.

Toen hij besloten had om Ruth los te kopen, stelde hij zich ten doel om de rekening te vereffenen met de persoon die een ‘wettig recht op haar’ had.

Wie had een wettig recht op ons voordat Christus langs kwam en de prijs betaalde?

In de aanwezigheid van ouderen van de stad sloot Boaz een wettige transactie, met betrouwbare getuigen, en ‘kocht het recht’ om Ruth te trouwen.

Kun je hier enige parallellen zien met ons christelijk geloof? Romeinen 8:16, 1 Johannes 5:6-10

Boaz trouwde Ruth, God zegende hen met een kind wiens naam Obed was, de vader van Jesse, de vader van David, uit welke afstamming Jezus werd geboren.

Orpa
Laat me ter afsluiting een woord aan Orpa wijden. Ze handelde in wijsheid voor zover het de seculiere wereld betrof. Er was geen aardse wijsheid in het volgen van haar schoonmoeder terug naar Bethlehem.

Ze had waarschijnlijk een goed leven, terwijl ze niet wist wat ze gemist had.

Als we keuzen maken in afzondering van Gods raadgeving leggen we het af. Vaak zijn we ons zelfs niet bewust van wat we verloren hebben.

Alleen de hemel zal openbaren welke bedieningen mislukt waren en roepingen die verwaarloosd werden vanwege de verkeerde beslissingen die eerder op de weg gemaakt waren.

Naomi
Haar leven straalt van genade en hoop. Haar uitstapje verderop naar Moab kan een fout geweest zijn, maar haar dankbaarheid jegens Ruth herstelde spoedig haar gebreken uit het verleden met Gods genade. Het leren om dankbaar te zijn voor de dingen waarmee God ons gezegend heeft, kan alleen maar leiden tot meer zegeningen. God houdt van een dankbaar hart.

Naomi, Ruth en Orpa. Wie zou je willen zijn?

Discussievragen
Welke prijs betaalde Christus om ons te verlossen van de kracht der duisternis?
Hoe weerkaatsen de handelingen van Boaz die van Christus?
Welke getuigenis hebben we van ons christelijk geloof?
Moeten hopeloze situaties het einde van alle hoop betekenen?
Wordt God begrensd door de cultuur waarin we leven?