Rentmeesterschap is leven om te geven

0
322
Benaiahs boek is ontstaan door de ‘Leven om te geven’-seminar van Christformation. Hij is oprichter van deze interkerkelijke stichting voor discipelschaptraining. Het boek gaat over de verantwoordelijkheden van rentmeesterschap. Hij licht daarvoor richtlijnen uit de Bijbel toe en geeft daarnaast zijn eigen ervaringen. Een toegankelijk, inspirerend en praktisch boek met allerlei goede voorbeelden, meningen en biografische getuigenissen.

Door Marco van Putten

Vorm en inhoud
Dit boek over zending heeft een opbouw in vier delen. Uitgeschreven Bijbelteksten en verwijzingen ernaar in voetnoten geven enige onderbouwing. Zijn quotes zijn uitgelicht en accentueren kernzaken. Benaiah wil duidelijk maken dat God mensen wil zegenen door ons heen. Ruimhartig geven (van geld) staat daarbij centraal. Komende uit de Amerikaanse Evangelische wereld wordt het welvaartsevangelie (Eng: fortune gospel) kritisch besproken.

Evaluatie
Benaiah gaat uit van (evangelische) voorkennis door bijvoorbeeld zonder uitleg delen uit Opwekkingsliederen of Bijbelse personen te noemen. Dit maakt het tot een boek voor ingewijden. Soms heeft het boek het karakter van een pageturner, maar geregeld worden allerlei zaken, ervaringen en vragen door elkaar gesteld waardoor het niet altijd makkelijk is om de lijn vast te houden. Dan neigt het naar een studieboek, maar dat is het niet. Het ontbreekt daartoe aan heldere structuur en diepgang. Ook omdat er geen index is wordt het nazoeken erg lastig in dit dikke boek.
Op typisch Evangelische wijze probeert de auteur voortdurend te wijzen op de kern van de zaak; doordringen tot de essentie van rentmeesterschap. Alleen komt het niet verder dan de zachte kant van geloofsopbouw (d.i. door aan te zetten tot nadenken wordt geïnspireerd tot gedragsverandering).

De Bijbelse onderbouwing van dit boek leunt op het Nieuwe Testament (NT). Het aantal Oude Testament (OT) teksten is meer dan de helft minder dan die uit de NT. Alsof van het OT over dit 0nderwerp minder te leren valt (!). De nadruk op nieuwtestamentisch geloven verklaart een aantal opmerkelijke stellingen in dit boek. Enkele voorbeelden.
De bekende en traditioneel evangelische zeer positieve kijk op God, die moeilijk in overeenstemmen is te brengen met het OT. Waarin God wraak neemt en straft. Zo ontstaat een problematische onbalans.
Van Gods Verbond stelt hij dat gelovigen die kunnen navolgen door Hem lief te hebben. Daardoor zou het onvoorwaardelijk zijn. In gelovigen zou immers heel Gods Koninkrijk wonen en ze zouden behoren tot Gods familie. Echter, een Verbondsrelatie is geen familierelatie. Heel opmerkelijk is Benaiahs stelling dat “er eigenlijk geen on-Bijbelser constructie te verzinnen is voor een huwelijk dan een huwelijksovereenkomst” (p.119). De sterke overeenkomst van die constructie met Gods Verbond ontgaat hem. Gods Verbond wijst er juist op dat Zijn Koninkrijk nog moeten komen.
Over armoede stelt hij dat gelovigen zijn geroepen die staat op te heffen, omdat die alleen gunstig is voor satan. Ondanks dat vrome Israëlieten meestal arm waren (b.v. Js. 26:6).
Kortom, de Bijbeluitleg rammelt zo nu en dan. Het is een inspiratieboek dat een hogere weg wijst. Daarin is Benaiah zeker geslaagd. Voor elk die geïnspireerd wil worden!

Benaiah
Leven om te geven
Hoornaar, Gideon
306 pagina’s
€18,95
ISBN 9789059990487