Adoptie door God

0
299
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Johannes 1:12

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Romeinen 8:14,15

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeziërs 1:5

En verder: Matthéüs 12:50, Romeinen 8:23,29, Romeinen 9:26, 2 Corinthiërs 6:18, Galaten 3:26, Galaten 4:4,5, Hebreeën 2:11, Hebreeën 12:6,7, 1 Johannes 3:1,2.