Jezus – deel 6 van 16

0
284
De Godheid van Jezus Christus!

Lezen: Psalm 115

Vers voor vandaag: “Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God.” (Jesaja 45:5)

Voor veel mensen is Kerst een sfeervolle tijd, waarin je praat over vrede op aarde en cadeautjes geeft aan elkaar. Enkelen gaan naar de kerk, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de betekenis van de Kerstboodschap werkelijk doorgronden. Ook voor veel kerkgangers is Kerstmis niet meer dan een gezellig feest, met melancholische liederen, goed eten en gedachten aan een baby in een kribbe.

De Bijbelse werkelijkheid is echter dat God Zelf, in de Persoon van Jezus Christus, deze wereld bezocht om met ons te leven en voor ons te lijden. Jezus kwam om te sterven. Zijn doodvonnis was al getekend voordat Hij geboren werd. Jezus Christus, God Zelf, de Schepper van hemel en aarde, liet Zich door Zijn schepselen vermorzelen om de mensen eeuwig leven te kunnen aanbieden.
“Het begrijpen is mij te wonderbaar.” (Psalm 139:6a)

Om de geboorte, het leven, het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus in het juiste perspectief te zien willen wij de dagen voorafgaande aan Kerstmis samen nadenken over de Godheid van dat kindje in de kribbe.

De Godheid van Jezus Christus
De Godheid van Jezus Christus is het fundament van het christelijk geloof. Verwijder dit fundament en het hele geloof zakt in elkaar. Er blijft niet meer van over dan een filosofie met goedbedoelde suggesties om zo aardig mogelijk door het leven te komen. “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.” (1 Corinthiërs 15:19)

God maakt duidelijk dat er buiten Hem geen God bestaat (Jesaja 45:5, 21, 22; Jeremia 10:6, 1 Corinthiërs 8:4-6), en dat wij alleen Hem mogen aanbidden (Deuteronomium 6:13,14, Matthéüs 4:10). Toch geeft de Bijbel aan Jezus Christus dezelfde namen en titels als aan God. Ook het karakter en de persoonlijkheid van Jezus komen overeen met datgene wat over God gezegd en geschreven wordt. Datzelfde geldt overigens ook voor de Heilige Geest.

Vanaf het begin van het christelijke geloof heeft de Gemeente geconcludeerd dat wij God moeten zien als een Drie-eenheid. Dat wil zeggen dat de ene ware God bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Iedere Persoon van de Godheid wordt in de Bijbel God genoemd. De Vader draagt de naam God (bijvoorbeeld Galaten 1:1, Titus 1:4). De Zoon wordt God genoemd (Johannes 20:28; Titus 2:13; Hebreeën 1:8). De Heilige Geest wordt aangeduid als God (Handelingen 5:3,4; 1 Johannes 4:2,3).
Deze Drie-eenheid komt duidelijk naar voren in een vers zoals Matthéüs 28:19a, waar staat: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.”

In onze studie over de Godheid van Jezus Christus zullen wij de komende dagen stilstaan bij het volgende:
1. De Oud-Testamentische namen en titels voor God gelden ook voor Jezus Christus.
2. Verwijzingen in het Nieuwe Testament naar de Godheid van Jezus Christus.
3. Jezus Christus heeft dezelfde persoonlijkheid en hetzelfde karakter als God.
4. Wat Jezus Zelf zei over Zijn Godheid.

Toepassing: Hoe ziet u de Drie-eenheid van God?

Gebed: Ik wil U aanbidden, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen.

© Maximum Life