Bekering

0
501
Zo zegt de Here: Indien gij terugkeert, zal Ik u doen terugkeren. Jeremia 15:19

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Handelingen 2:38,39

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

En verder: Spreuken 14:12, Matthéüs 13:13-17, Lucas 3:8a, Lucas 5:32, Handelingen 17:30, Romeinen 2:5-11, Romeinen 3:11,12,23,24, Romeinen 6:23, Romeinen 7:24,25, Colossenzen 3:5-5-17.