Bijbel als troost

0
290
De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen. Psalm 19:8,9

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden. Romeinen 15:4

En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. 1 Johannes 1:4

En verder: Psalm 119:92,93,105,130,165, Spreuken 3:1,2, Spreuken 4:20-22, Spreuken 30:5, Jesaja 40:8, Jesaja 55:10-11, Jeremia 15:16, Romeinen 10:17, 1 Corinthiërs 2:9, Hebreeën 4:12, Jacobus 1:21, Jacobus 1:25, 1 Petrus 1:22,23.