God – deel 6 van 7

0
304
God is onveranderlijk, trouw, goed en rechtvaardig!

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden

Vers voor vandaag: “Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.” (Jesaja 40:28b)

God laat Zich in de Bijbel kennen als Iemand, een Persoon, met gedachten, gevoelens en soms heel menselijke trekken. Zo staat bijvoorbeeld in Psalm 78:65 dat God ontwaakte, en in Psalm 2 dat God lacht en de spot drijft. In Genesis 6:6,7 staat dat God spijt had dat Hij mensen geschapen had en dat dit Hem ‘in Zijn hart smartte’.

Doordat God Zich laat kennen als een Persoon komt Hij voor ons heel dichtbij. Wij kunnen ons daardoor een beetje een voorstelling maken over wie Hij is en hoe Hij is. Toch blijft ons kennen van God zo lang wij hier op aarde zijn zeer beperkt. Eens zal dat echter veranderen: “Nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.” (1 Corinthiërs 13:12)
Dat is wat!
Het beste deel van ons leven ligt nog voor ons!

Gisteren hebben wij gezien dat God eeuwig is, oneindig, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Vandaag nog enkele eigenschappen van God zoals wij die in de Bijbel aantreffen.

God is onveranderlijk
In Jacobus 1:17 kunnen wij lezen dat bij God, de Vader der lichten geen verandering of zweem van ommekeer is.
In Hebreeën 13:8 staat over Jezus: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.”
Dat alles wil zeggen dat de God van Abraham, David, Petrus, Paulus, enz., enz. dezelfde God is die u en ik mogen kennen en mogen dienen.

God is trouw
Omdat God onveranderlijk is kan Hij ook trouw zijn. Hij doet wat Hij zegt. We kunnen op God aan. “Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?” (Numeri 23:19b)
“Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.” (2 Timótheüs 2:13)
In 1 Samuël 15:29 en Titus 1:2 staat dat God niet liegt.

God is goed
Hij zoekt altijd het beste.
“Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen.” (Psalm 31:20)
“Gods goedertierenheid (goedheid, welwillendheid) duurt de ganse dag.” (Psalm 52:3b)
“De Here is voor allen goed.” (Psalm 145:9a)

God is rechtvaardig
Hij is absoluut eerlijk.
“Gerechtigheid en recht zijn de grondslagen van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.” (Psalm 89:15)

Toepassing: Wat betekent het voor u dat God trouw, goed en rechtvaardig is?

Gebed: Heer, dank U dat U bent wie U bent en dat U bent zoals U bent. Amen.

© Maximum Life