Erfenis

0
316
Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Matthéüs 25:34

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 1 Petrus 1:3-5

Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Openbaring 21:7

En verder: Matthéüs 25:21, Lucas 12:32, Lucas 22:29,30, Johannes 14:2,3, Romeinen 8:17,18, 1 Corinthiërs 2:9, Efeziërs 1:18, Hebreeën 9:15, 2 Petrus 1:11, 1 Johannes 3:2.