Gebed

0
325
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. Jeremia 33:3

Ik zeg u, dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Matthéüs 18:19,20

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26

En verder: Job 33:26, Psalm 37:4, Psalm 86:4-7, Psalm 145:18,19, Spreuken 15:29, Matthéüs 6:6, Marcus 11:24, 1 Thessalonicenzen 5:17,18, Hebreeën 4:14-16, Hebreeën 11:6, Jacobus 4:8.