God – deel 4 van 7

0
302
God wordt Vader, Koning, Rechter, Herder en Heer genoemd!

Lezen: Hebreeën 1:1-14

Vers voor vandaag: “Jezus is het beeld van de onzichtbare God.” (Colossenzen 1:15a)

De afgelopen dagen hebben wij vol verwondering nagedacht over Gods onuitsprekelijke grootheid. Woorden schieten volledig te kort als wij proberen te beschrijven wie God is. Desondanks willen wij vandaag en de komende dagen stilstaan bij wat de Bijbel te zeggen heeft over het karakter van God. Het blijft echter een zeer beperkte poging om in woorden en beelden te vatten wat ver boven ons voorstellingsvermogen uitstijgt.

God is geest
In Johannes 4:24 staat: “God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” Dat betekent dat wij God met onze zintuigen niet kunnen waarnemen. We kunnen God niet zien, horen, voelen of ruiken.

“Niemand heeft ooit God aanschouwd.” (1 Johannes 4:12a)
Paulus schrijft aan Timótheüs dat God ‘onzienlijk’ is (1 Timótheüs 1:17).
En toen Mozes God vroeg om Zijn heerlijkheid te mogen zien, antwoordde God: “Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.” (Exodus 33:20).

Soms echter manifesteert God Zich op een manier en in een vorm die mensen wel met zintuigen kunnen waarnemen. Zo verscheen God aan Mozes in een braamstruik (Exodus 3), aan de Israëlieten in de woestijn in de vorm van een wolkkolom en een vuurkolom (Exodus 40:34-38 en Numeri 9:15-23) en aan Elia in een storm, een aardbeving, in vuur en door een zachte koelte (1 Koningen 19:11-13).

Het meest duidelijk heeft God Zich echter geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus kon wel met menselijke zintuigen worden waargenomen. In Jezus werd God voor ons zichtbaar, waarneembaar.

In Johannes 14:9 zegt Jezus over Zichzelf: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
De schrijver van de Hebreeënbrief noemt Jezus: de afstraling van de heerlijkheid van God en de afdruk van Zijn wezen (Hebreeën 1:3a).
In Colossenzen 1:15 noemt Paulus Jezus het beeld van de onzichtbare God.
En Johannes schreef: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” (Johannes 1:18).
Met andere woorden, als wij God willen leren kennen moeten wij Jezus leren kennen.

God is een persoon
Om een tipje van de sluier over Zijn Wezen op te lichten doet God Zich in de Bijbel vaak voor op een manier waarmee wij ons kunnen identificeren. Vaak wordt er over God gesproken als een persoon die bijvoorbeeld liefheeft, bedroefd kan zijn, bepaalde dingen haat en voor ons zorgt.
God wordt Vader, Koning, Rechter, Herder en Heer genoemd.
Allemaal uitdrukkingen en beelden die voor ons mensen begrijpelijk zijn. Alhoewel God oneindig veel meer is dan een menselijke persoon, komt God door Zijn ‘persoonlijkheid’ veel dichter bij ons mensen. Morgen meer over het ‘karakter’ van God.

Toepassing: Probeer eens te formuleren hoe u God ziet.

Gebed: Heer, dank U dat U zich bekend hebt gemaakt (en bekend maakt), door Uw Schepping, door Uw Woord, door Uw Zoon en door Uw Heilige Geest. Amen.

© Maximum Life