Gebedsverhoring

0
301
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Psalm 145:18

Wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Johannes 14:13,14

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 1 Johannes 3:21,22

En verder: Psalm 4:4, Psalm 34:16-18, Spreuken 15:29, Jesaja 65:24, Jeremia 29:11-14, Jeremia 33:3, Matthéüs 7:7-11, Matthéüs 21:22, Johannes 15:7, Johannes 16:23,24, Jacobus 5:15,16, 1 Johannes 5:14,15.