Gerechtigheid

0
320
En hij (Abram) geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Genesis 15:6

Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles (de zorg van de Vader) zal u bovendien geschonken worden. Matthéüs 6:33

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10:9,10

En verder: Psalm 89:16,17, Jesaja 46:12,13, Romeinen 1:16,17, 2 Corinthiërs 5:21, Efeziërs 6:14, Filippenzen 3:8,9, Titus 2:11-14, Hebreeën 11:7.